مقایسه عملکرد ترکیب عامل فعال سطحی و صابون برجوهر زدایی کاغذ باطله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،

2 کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

در این تحقیق تاثیر ترکیب مقدار عامل فعال سطحی (سورفکتانت) و صابون بر جوهرزدایی کاغذ‏های باطله مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‏دهد که استفاده از 25/0% صابون بیشترین درجه روشنی وکمترین میزان ماتی را ایجاد کرده است. ولی مقدار مصرف 75/0%صابون، بیشترین مقاومت به کشش و مقاومت به ترکیدن را درکاغذ جوهرزدایی بوجود آورده است. مصرف 5/0% صابون کمترین شاخص لکه را دارد. نتایج همچنین نشان داد که استفاده از 75/0% عامل فعال سطحی بیشترین درجه روشنی و 25/0 عامل فعال سطحی کمترین میزان ماتی را ایجاد می‏کند. مقاومت به کشش و ترکیدن کاغذهای جوهرزدایی شده با 5/0% عامل فعال سطحی بالاترین مقدار را دارند. کمترین مقدارلکه در سطح مصرف 5/0% عامل فعال سطحی بود. اثر متقابل دو عامل مورد بررسی نیز نشان داد که با استفاده از 75/0% عامل فعال سطحی و 25/0 صابون کمترین روشنی در کاغذ‏های بازیافتی بوجود آمده است. کمترین میزان ماتی مربوط به مصرف 25/0% عامل فعال سطحی و بدون صابون بوده است. بیشترین شاخص مقاومت به کشش و شاخص مقاومت به ترکیدن در سطح مصرف 5/0% عامل فعال سطحی و 75/0%صابون بدست آمده است. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که ترکیب 75/0% عامل فعال سطحی و 25/0% صابون بیشترین مقدار روشنی که یکی از مهمترین ویژگی‏های نوری درکاغذ‏های چاپ و تحریر است را ایجاد می‎کند. زیادترین شاخص مقاومت به کشش و شاخص مقاومت به ترکیدن در اثر استفاده از 5/0% عامل فعال سطحی و 75/0% صابون بدست آمده است. 

کلیدواژه‌ها


-Beneventi, D., Manera, L., Carre, B., Gandini, A., 2003. Dynamic surface tention of flotation deinking system: from model surfactant mixtures to process water, Colloids and Surfaces J, A, Physicochem. Eng. Aspects, Vol: 219, 201-213

-Borchardt J.K., Matalamaki, D.W., Loti, V.G., Grimes, D. B., 1997. Two methods for deinking sorted office paper, TAPPI J, Vol80, 269-274

-Drelich, J., Pletka, J., Boyd, P., Raber, E., Herran, D., Luhta, E., Walgui, H., Tervo, N., Boston, S., Wieland, J., Morgan, J. and Sabo, N., 2001. Interfacial chemistry aspects of deinking flotation of mixed office waste. SME annual meeting proceeding, Feb. 26-28, Denuer, Colorado, pp: 1-9.

-Hache, M. j, A, Brungardt, J. R, Teodorescu, Munroe, D.C., 1993. The color stripping of office waste paper with sodium Hydrosulphite, 2nd Research froum on Recycling, Canada, 111-116

-Kim, H. J., Kim, S. B., Kim, C. J., 2007. The Effects of Nonionic Surfactants on the Pretreatment and Enzymatic Hydrolysis of Recycled Newspaper, Biotechnology and Bioprocess Engineering, 12, 147-151.

-Oh, J. K., Park, K. N., Park, J. W., and Kim, J. H., 1997. Effect of HLB value of surfactant on enzymatic deinking process. J. of Industrial and Engineering Chemistry. 3(1): 7-12.

-Pala, H., Mota, M. and Gama. , F. M., 2006. Factors influencing MOW deinking: Laboratory scale studies, Enzyme and Microbial Technology, Vol38, 81-87

-Sameer, R., Vivek, V., 2011. De-inking of waste paper, Novel techniques and methodologies, IPPTA J. 23, 149-152.

-Spence, K., Venditti, R. and Rojas, O. J., 2009. Sugar surfactants in paper recycling, Nordic Pulp and Paper Research Journal, 24(1):107-111

-Technical Associatim of Pulp and paper Industry, 2010. Tappi Test methods, Tappi press, Atlanta, GA. USA.

-Zhao, Y., Deng, Y. and Zhu, J.Y., 2004. Roles of surfactant in flotation deinking. Progress in paper recycling, 14(1): 41-45.

-Zhenying, S., Shijin, D., Xuejun, C., Yan, G. Junfeng, L., Hongyan, W., X. Zhang, S., 2009. Combined de-inking technology applied on laser printed paper, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification, 48, 587–591.