مقایسه تولید انرژی گرمایی از زیست‌توده چوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور،

چکیده

استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر مثل زیست‌توده روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند زیرا کشورها متوجه می شوند که تولید انرژی از این طریق راه حلی برای انجام تعهدات بین‌المللی‌شان در راستای کاهش انتشار دی اکسید کربن می‌باشد. در سیستم‌های تبدیل انرژی از زیست توده به علت نیازهای انرژی تمامی فرآیند‌ها، سوخت‌هایی با ارزش گرمایی نسبتاً بالا از از نظر کارایی و بازده مطلوب‌تر هستند. در سیستم‌های تبدیل گرمایی، زیست‌توده با ارزش گرمایی بیشتر و ترکیب مناسب، مطلوب‌تر است. در این تحقیق، 10 زیست‌توده چوبی به منظور تولید انرژی مورد ارزیابی قرار گرفت. ویژگی‌های مورد بررسی این زیست‌توده‌ها برای ارزیابی شامل درصد رطوبت، خاکستر، مواد فرار، عناصر (کربن، هیدروژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن) و ارزش گرمایی بودند. ارزش گرمایی زیست‌توده بر اساس دو روش محاسبه‌ای و اندازه‌گیری مستقیم به‌ترتیب براساس مقدار عناصر و بمب کالری‌متری تعیین شد. نتایج نشان داد زیست‌توده کاج تهران دارای درصد گوگرد بیشتری نسبت به بقیه است که در فرایند تولید انرژی از نقطه نظر زیست محیطی یک مورد نامطلوب محسوب می‌شود. زیست‌توده پرتغال تامسون دارای کمترین نسبت کربن ثابت به مواد فرار بوده و برای فرآیند گازی‌سازی مناسب‌تر است. بیشترین و کمترین ارزش گرمایی به ترتیب برای زیست‌توده حاصل از صنوبر دلتوئیدس و سیب تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Adekugbe, A., 2012. Determination of heating value of five economic tree residues as fuel for biomass heating system, Nature and Science, 10(10): 26-29.

- Adl. M., Alighardashi, A. and Lari, H., 2000. New energy lab plan and workshop, Research report of the department of renewable energy research of the power research institute, 82 p.

- Álvarez-Álvarez, P., Pizarro, C., Barrio-Anta, M., Cámara-Obregón, A., Luis María Bueno, J., Álvarez, A., Gutiérrez, I. and Burslem, D., 2018. Evaluation of Tree Species for Biomass Energy Production in Northwest Spain, Forests, 9, 160, 15p.

- Anonymus, Bioenergy Association of New Zealand (BANZ), 2010. Wood Fuel Classification Guidelines, Version 5, New Zealand, 31p.

- Boundy, B., Diegel, S.W., Wright, L. and Davis, S.C., 2011. Biomass Energy Data Book, Office of the biomass program energy efficiency and renewable energy U.S. department of energy, Roltek, Inc., USA, 254 p., http://cta.ornl.gov/bedb.

- Bioenergy Association of New Zealand (BANZ), 2010. Wood Fuel Classification Guidelines, Version 5, New Zealand, 31p.

- Dahiya, A., 2014. Bio-Energy, First edition, Biomass to Biofuel, Academic Press, Elsevier, 670 p.

- Demirbas, A., 2010. Biorefineries for biomass upgrading facility, Speringer-verlag, Germany.

- Demirbas, A., 2004. Combustion characteristics of different biomass fuels. Progress Energy Combus. Sci. 30:219–230.

- Hamid, S., 2018. Stoichiometry of the Photocatalytic Fuel Production by the Reformation of Aqueous Acetic Acid, M.Sc. thesis, Natural resources faculty, Gottfried Wilhelm Leibniz University, Hannover.

- Hiltunen, M., Barisic, V. and Coda Zabetta, E., 2008. Combustion of different types of biomass in CFB boilers, 16th European conference, Valencia, Spain, 6p.

- Jain, A.K., 2007. Correlation models for predicting heating value through biomass characteristics, Journal of Agricultural Engineering, 34(3): 12-25.

- Jenkins, B.M., Baxter, L.L., Miles, Jr., T.R.  and Miles, T.R., 1998. Combustion properties of biomass, Fuel Processing Technology 54: 17–46.

- Jones, J.M., Lea-Langton, A.R., Ma, L., Pourkashanian, M. and Williams, A., 2014. Pollutants Generated by the Combustion of Solid Biomass Fuels, 109p.

- Karlen, D.L., 2014. Cellulosic energy cropping systems, John Wiley & Sons, Ltd, 400p.

- Kazemi, M., 2014. The environment and renewable energy of biomass and the application of Co-Firing technology in producing energy, The Iranian National Conference on Environment and Energy, 5 p.

- Llorente Fernandez, M.J., Laplaza Murillo, J.M., Cuadrado Escalda, R. and Garcia Garrasco, J.E., 2006. Ash behaviour of lignocellulosic biomass in bubbling fluidised bed combustion, Fuel, 85: 1157-1165.

- Munalula F. and Meincken M., 2009. An evaluation of South African fuelwood with regards to calorific value and environmental impact. Biomass Bioenergy 33:415-420.

- Novaes E, Kirst M, Chiang V., Winter-Sederoff H. and Sederoff R., 2010. Lignin and biomass: a negative correlation for wood formation and lignin content in trees. Plant Physiology, 154: 555–561.

- Paasen, V., Cieplik, M.K. and Phokawat, N.P., 2006. Gasification of Non-woody Biomass, Economic and technical perspectives of chlorine and sulphur removal from product gas, Energy research center of the Netherland, ECN-E-06-032, 54 p.

- Parikha, J., Channiwala, S.A. and Ghosal, G.K., 2005. A correlation for calculating HHV from proximate analysis of solid fuels, Fuel, 84(5):487-494.

- Poskrobko, S., Krol, D. and Borsukiewicz, A., 2016. Gasification of waste wood biomass, Drewno, 59(197):241-248.

- Rafaj, P., Amann, M., 2018. Decomposing Air Pollutant Emissions in Asia: Determinants and Projections, Energies journal, 11(5):1299-1313.

- Rosendahl, L., 2013. Biomass combustion science, technology, Woodhead Publishing Limited, 315 p.

- Saeed, M.A., Andrews, G.E. and Phylaktou, H.N., 2016 Global kinetics of the rate of volatile release from biomasses in comparison to coal. Fuel, 181. pp. 347-357.

- Seifert, T., 2013. Bioenergy from Wood, Sustainable Production in the Tropics, Springer Dordrecht Heidelberg New York London, 269p.

- Shabani kia, A., Booghlan Dashti, B. and Mohammadnejad Sigaroodi, J., 2010. Investigation of energy production from wood and agricultural waste using gasification technology, The first Iranian bioenergy conference, 13 October: 126-137.

- Singh, H., Kumar Sapra, P. and Singh Sidhu, B., 2013. Evaluation and Characterization of Different Biomass Residues through Proximate and Ultimate Analysis and Heating Value, Asian Journal of Engineering and Applied Technology, 2(2): 6-10.

- Stahl, R., Henrich, E., Gehrmann, H.J., Vodegel, S. and Koch, M., 2004. Definition of a standard biomass, Integrated Project Sustainable energy systems, 14 p.

- Strauss, W. and Walker, S., 2018. Forecasting Industrial Wood Pellet Prices – A new model for calculating future prices, FutureMetrics, Intelligent Analysis, Operations Guidance, and Strategic Leadership for the Pellet Sector, 13 p.

- Sugumaran, P. and Seshadri, S., 2009. Evaluation of selected biomass for charcoal production, Journal of scientific & Industrial Research, 68: 719-723.

- Sykes R, Kodrzycki B, Tuskan G, Foutz K. and Davis M., 2008. Within tree variability of lignin composition in populus wood science and technology. Wood Science and Technology, 42:649–661.

- Toscano, G. and Corinaldesi, F., 2010. Ash fusibility characteristics of some biomass feedstocks and examination of the effects of inorganic additives, J. of Ag. Eng. - Riv. di Ing. Agr., 2: 13-19.

- Wondifraw, D., 2010. Air drying of wood chips and logs under shelter and outside in Western cape. Honours report, Department of Forest and Wood Science, Stellenbosch University, Stellenbosch.