دوره و شماره: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 69، پاییز 1398، صفحه 467-477