نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

به‌منظور دستیابی به مزیت رقابتی بالاتر، شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد گوناگون مدیریت زنجیره تأمین پایدار و ارتباط آن با عملکرد شرکت‌های تولیدکننده مبلمان منزل و اداری، این پژوهش انجام شد. جامعه آماری پژوهش در دو بخش کمی و کیفی شامل خبرگان، متخصصان در زمینه‌های مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد شرکت، مدیران و مهندسان عملیاتی شرکت‌های تولیدکننده مبلمان در استان تهران بودند. در بخش کیفی برای شناسایی شاخص‌های مؤثر از روش مصاحبه و تحلیل محتوا و در بخش کمی برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه محقق‌ساخته بر مبنای طیف لیکرت و برای درک روابط علی بین متغیرهای تحقیق و اولویت‌بندی آنها از آزمون‌های همبستگی پیرسون و فریدمن استفاده شد. روایی و پایایی ابزارهای تحقیق در هر دو بخش با استفاده از روش‌های مختلفی مورد آزمون قرار گرفته و تأیید شد. نتایج این تحقیق نشان داد که عملیات مدیریت زنجیره تأمین اثری مستقیم و مثبت بر سطح عملکرد شرکت‌های مبلمان چوبی دارد، همچنین در بعد زنجیره تأمین پایدار، ابعاد زمان تأخیر، هزینه محصول و طراحی و سازگاری با محیط در اولویت اول تا سوم قرار گرفتند. در بعد عملکرد، ابعاد پاسخگویی سریع به تغییرهای پیشنهادی مشتریان در حجم محصول، بازده سرمایه­گذاری و ترجیح مشتریان بر خرید از نمادهای برتر در اولویت اول تا سوم بودند.

کلیدواژه‌ها

-Aminifar, Z. and Arabi, M., 2015. Sustainable supply chain management and the need to study it. Abstracts of the international Conference on New Research in Industrial Management and Engineering. Ilia Capital Ideas Managers Company. Tehran, Iran. 4 November.
-Buyukozkan, G. and Berkol, C., 2011. Designing a sustainable supply chain using an integrated analytic network process and goal programming approach in quality function deployment. Expert Systems With Applications.38(11): 13731-13748.
-Chang, B., Chang, C.W. and Wuc, C.H., 2011. Fuzzy DEMATEL method for developing supplier selection criteria. Expert Systems with Applications, 38(3): 1850-1858.
-Dachyar, M. and Mahendra, E.A. 2019. Design factors of supply chain management for wood industry SMES. Industrial Engineering & Management Systems, 18(2): 182-194.
-Das, D., 2018. The impact of sustainable supply chain management practices on firm performance: lessons from Indian organizations. Journal of Cleaner production, 203: 179-196.
-Gandhi, A. V., Shaikh, A. and Sheorey, P. A., 2017. Impact of supply chain management practices on firm performance: Empirical evidence from a developing country. International Journal of Retail & Distribution Management.‏ 45(4):366-384
-Gowen, C.R. and Tallon, W.J., 2003. Enhancing supply chain practices through human resource management. Journal of Management Development, 22(1):32-44.
-Harris, L.C. and Ogbonna, E., 2001. Strategic human resource management, market orientation, and organizational performance. Journal of Business Research, 51(2):  157-166.
-Hoover, W., Eloranta, E., Holsmstro,¨M.J. and Huttunen, K., 2001. Managing the Demand-supply Chain: Value Innovations for Customers’ Satisfaction. John Wiley & Sons, New York, 272p.
-Koh, S.C.L., Demirbag, M., Bayraktar, E., Tatoglu, E. and Zaim, S., 2007. The impact of supply chain management practices on performance of SMEs. Industrial Management & Data Systems, 107 (1):103-124.
-Li, S., Ragu- Nathan, B., Ragu- Nathan, T.S. and Rao, S., 2004. The impact of supply chain management practices on competitive advantage and organizational performance. Omega, 34(2006): 107-124.
-Mohebbi, N. A., Azizi, M., Ziaie, M. and Hosseinzadeh, Q., 2017. Providing a model for sustainable development of Iran wooden furniture industry. Journal of Wood & Forest Science and Technology, 24(1): 117-130
-Mohebbi, N., Azizi, M., Fatollahzadeh, A. and Mohebbi Gargari, R., 2010. Determination of the effective criteria on development of Iran furniture industry by analytical hierarchy process (AHP). Journal of Wood & Forest Science and Technology, 17(1): 115-116.
 -Prajogo, D.Oke, A. and Olhager, J., 2016. Supply chain processes: Linking supply logistics integration, supply performance, lean processes and competitive performance. International Journal of Operations & Production Management, 36(2): 220-238.
-Robb, D.J., Xie, B. and Arthanari, T. 2008. Supply chain and operations practice and performance in Chinese furniture manufacturing. International Journal of Production Economics, 112(2): 683-699.
-Susanty, A., Sari, D.P., Budiawan, W., Sriyanto, D. and Kurniawan, H., 2016. Improving green supply chain management in furniture industry through Internet based Geographical Information System for connecting the producer of wood waste with buyer. Procedia Computer Science, 83: 734- 741.
-Tarafdar, M. and Qrunfleh, S., 2017. Agile Supply Chain Strategy and Supply Chain Performance: The complementary role of supply chain practices and the ability of information systems to agility, International Journal of Production Research, 55(4): 925-938.
-Tracy, M., Lim, J.S. and Vonderembse, M.A., 2005. The impact of supply chain management capabilities on business performance. Supply Chain Management: An international journal, 10(3):179-191.
-Valmohammadi, C., 2013. Investigating supply chain management practices in Iranian manufacturing organization. Operations and Supply Chain Management, 6 (1): 36-42.
-Wisner, J.D., 2003. A structural equation model of supply chain management strategies and frim performance. Journal of Business Logistics, 24(1): 1-26. 
-Wong, J. and Wong, K., 2007. Presentation of Supply Chain Performance Measurement Model using DEA, Industrial Management & Data Systems, (3) 51: 425-431.