دوره و شماره: دوره 38، شماره 1 - شماره پیاپی 82، فروردین 1402 
شناسایی و اولویت بندی مولفه های تولید پایدار در صنایع کارتن سازی

صفحه 21-36

10.22092/ijwpr.2021.356457.1699

سینا محمدی نعمت آباد؛ شادمان پورموسی؛ آژنگ تاج‌دینی؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر لشگری