شناسایی و مقایسه ترکیب‌های آلی موجود در چوب و پوست ممرز (Carpinus betulus) و انجیلی (Parrotia persica) با استفاده از روش‌های کروماتوگرافی گازی و طیف‌سنجی جرمی (GC/MS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

2 کارشناسی‌ارشد، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

چکیده

این تحقیق برای شناسایی و مقایسه ترکیبات آلی موجود در چوب و پوست ممرز و انجیلی با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف‌سنجی جرمی انجام شد. به همین منظور، نمونه‌های آزمونی از این دو گونه و از منطقه جنگل­داری نوشهر به‌صورت تصادفی انتخاب گردید. ابتدا طبق آزمون‌های استاندارد TAPPI، از چوب و پوست این ‌گونه­ها (هر یک به‌صورت جداگانه) آرد تهیه شد، سپس مواد استخراجی توسط حلال استون از آرد چوب جداسازی گردید. آنگاه باقیمانده مواد استخراجی به داخل یک ویال شیشه‌ای منتقل و به آن واکنشگر BSTFA اضافه شد. نمونه‌ها بعد از آماده‌سازی به دستگاه GC-MS تزریق شدند. برای شناسایی ترکیبات نیز از دیاگرام زمان بازداری، محاسبه ضریب کواتس و جدول آدامز استفاده شد. نتایج حاصل از کروماتوگرام­های GC-MS نشان داد که در چوب و پوست ممرز به‌ترتیب 19 و 25 ترکیب قابل شناسایی است که اکتا متیل سیکلوتترا سیلواکسان و بیس (2-اتیل هگزیل) فتالات به‌عنوان مهمترین ترکیبات مشترک بین چوب و پوست ممرز هستند. در چوب و پوست انجیلی نیز به‌ترتیب 66 و 18 ترکیب شناسایی شد که ترکیبات دکان، دو دکان، تترا دکان، هگزا دکان، 1 و 2-بنزن دی کربوکسیلیک اسید و بیس (2-اتیل هگزیل) فتالات ترکیبات مشترک بین چوب و پوست انجیلی بودند. برخی از این ترکیبات می‌توانند اهمیت زیادی در مصرف و دوام چوب انجیلی و ممرز داشته باشند. مقایسه کروماتوگرام‌ها نیز نشان داد که ترکیب بیس (2-اتیل هگزیل) فتالات به‌صورت مشترک در چوب و پوست ممرز و انجیلی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


-Ashrafi, S., 2011. Identification and comparison of chemical components in wood and bark of planted elder pine and plane tree by GC-MS methods, graduated of master science, Islamic Azad University of Chalous Branch, 92-93, (In Persian).
-Barzan A. and Soraki, S., 2002. Procedure of experimental for pulp and paper, Mazandaran Wood and Paper Industries, Sari, Iran, 111-121, (In Persian).
-Balaban, M., 2001. The extractives and its structural in wood and bark of oak. Holzforschung, 55(1), 478-486.
-Holmbom, B., 1977.  Improve gas chromatographic analysis of fatty and resin acid mixtures with special reference to tall oil. JAM Oil Chemistry, 54(1), 284-243.
-Hossieni, S.V., 1991. Chromatography methods, Center of edition, Tehran, Pp:29-38, (in Persian)..
-Hosseini Hashemi, S.K., Parsapajouh, D., Khademi Eslam, H.,Mirshokraie, S.A. and Hemmasi, A.H., 2007. Identification of extractives chemical components in Iranian walnut by GC/MS methods, Journal of Agriculture Science, Tehran, Iran, 12(4), 126-132, (In Persian).
-Khazraie, L., 2006. Separating and Identification of lipophilic compounds in wood and bark extractives in beech by GC-MS methods, Thesis of master science, Payame- noor Univ.  Tehran, Pp:1.
-Kiaei, M., 2016. The Relationship between extractive components and density of Persian Ironwood, Journal of Lignocellulose 5(1), 59-65.
-Mirshokraei, S.A., 2002. Wood chemistry. Aieg edition.Tehran, press. 194 p. (Translated in Persian)
-Meszaros, E., Jakab, E. and Varhegyi, G., 2006. TG/MS, Py-GC/MS and THM-GC/MS study of the composition and thermal behavior of extractive components of Robinia pseudoacacia, J. Anal. Appl. Pyrolysis 79: 61-70.
-Parsapajouh, D., 1993. Atlas of Iranian northern woods. Tehran Univ. Press, 48 and 106 p. (In Persion).
-Rahmani,H. and Abdolkhani, A., 2010. Characterization and removal of resins from mixed tropical hardwoods, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 1(1), 45-46, (In Persian).
-Technical Association of Pulp and Paper Industry (TAPPI), 2009. Standard Test Methods, Tappi Press, Atlanta, GA. USA.
-Torkman, J., 1992. Analyzing of bark extractives in fives species of Iranian hard woods trees, Thesis of master science, Tarbiat Modares Univ.  Tehran, pp:1-2.
-Tunalier, Z. K., 2003. Wood essential oils of Junipers foetidissima willd,  Forshung, 57(1), 140-144.
-Vaysi, R., 2017. A study on the possibility of identification and comparison of metallic ions and chemical
   components in wood and bark of oak by atomic adsorption and GC-MS methods, Iranian J. of Wood and Paper Sci. and Technology 32(2), 275-286. (in Persian).
-Vaysi, R., 2013. Identification and comparison of chemical components in sweet locust and false acacia wood extractions by GC-MS methods, Iranian J. of Wood and Paper Sci. and Technology 28(4), 755-762. (in Persian).
-Vaysi, R. and Kord, B., 2013. The effects of H2O2 bleaching and DTPA spraying on the brightness stability of hornbeam CMP pulp following accelerated irradiation aging, BioResource Journal 8(2),1909-1917.
-Vaysi, R., 2011. Identification of the extractives chemical compounds in newsprints by GC-MS methods, Asian journal of chemistry,23(11),5155-5156.
-Vaysi, R., 2019. A study on the possibility of identification and comparison of metallic ions and chemical components in wood of persuan maple and caucasian maple wood by atomic absorption and GC-MS methods, Iranian J. of Wood and Paper Sci. and Technology, 34(3), 361-371. (in Persian).
-Xiao, B., sun, X.F. and sun, R.C., 2001. Extraction and characterization of lipophilic extractives from rice straw chemical composition, Journal of wood chemistry and technology, 21(1), 397-411.