دوره و شماره: دوره 37، شماره 2 - شماره پیاپی 79، تیر 1401 
بررسی ویژگی های مکانیکی چندسازه کنف- سیمان

صفحه 141-149

10.22092/ijwpr.2022.357410.1707

سامان قهری؛ رضا حاجی حسنی؛ کامیار صالحی؛ فرداد گلبابائی


مدل رقابت‌پذیری برای صنعت کف‌پوش لمینیت با آزمون‌های ناپارامتری

صفحه 177-192

10.22092/ijwpr.2021.354948.1688

فرزین خاصی پور؛ آژنگ تاج دینی؛ شادمان پورموسی؛ مهران روح نیا؛ وحید رضا صفدری