امکان استفاده از ذرات تایر ضایعاتی در ساخت تخته تراشه جهت‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، فراورده‌های چندسازه چوبی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

2 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

چکیده

در این تحقیق اثر افزودن ذرات تایر ضایعاتی بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته تراشه جهت‌دار ساخته شده از تراشه‌های گونه صنوبر بررسی شد. فاکتورهای ثابت این تحقیق عبارتند از: تراشه‌های گونه صنوبر (Populus deltoids)، رزین فنل فرم‌آلدهید (مقدار مصرف رزین در تراشه‌ها 8 درصد وزن خشک تراشه و در خرده ضایعات تایر 10 درصد وزن خشک تایر)، تخته تراشه از نوع سه لایه (لایه رویی 25 درصد، لایه زیرین 25 درصد و لایه وسط 50 درصد وزنی)، ضخامت اسمی تخته‌ها 16 میلی‌متر، ابعاد 40×40 سانتی‌متر، دانسیته 75/0 گرم بر سانتی‌متر مکعب. فاکتورهای متغیر عبارتند از: درصد اختلاط ضایعات تایر با تراشه های صنوبر در چهار سطح مختلف (100:0، 95:5، 90:10، 85:15) و اندازه ذرات خرده ضایعات تایر (با مش‌های 8، 18 و 45). خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌های آزمونی بر پایه استاندارد اروپایی (EN300) برای تولید تخته تراشه جهت‌دار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تغییرات در مقدار و اندازه ذرات تایر تاثیر معنی‌داری در ویژگی‌های فیزیکی و مکانکی تخته تراشه جهت‌دار داشت. افزایش حضور خرده ضایعات تایر در تخته تراشه‌ها سبب کاهش مقاومت‌های مکانیکی و بهبود واکشیدگی ضخامت تخته‌ها گردید. کمترین مقدار مقاومت‌های مکانیکی در حداکثر حضور ضایعات تایر (15 درصد) و در اندازه ذرات تایر با مش 45 حاصل گردید. به طور کلی تخته تراشه‌های حاوی خرده ضایعات تایر می‌تواند الزامات مورد نظر استاندارد EN-300 را تامین نماید.

کلیدواژه‌ها


-Abasi, M., Vaziri, V., Faraji, F. and Aminian, H., 2018. Study on physical and mechanical   properties of particleboard made of wood particles-waste tire powder. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 25(2): 165-176. (In Persian)
-Akrami, A., Barbu, M. and Fruwhwald, A., 2014. Characterization of properties of oriented strand boards from beech and poplar. European Journal of Wood and Wood Products, 72: 393-398.
-Ayrilmis, N., Buyuksari, U. and Avci, E., 2009. Utilization of waste tire rubber in manufacture of oriented strand board. Waste Management, 29: 2553-2557.
-Ghasemi, R., Asadi, F. and Torabi, A., 2009. Evaluation of height and diameter growth of indigenous and exotic poplar clones in one growing season. Iranian Journal of Forest 1(4): 333-343 (In Persian).
-Iwakiri, S., 2005. Reconstituted wood panels. FUPEF, Curitiba, 245p.
-Hoseinzadeh, E. and Rahmani, A. R., 2012. Producing activated carbon from scrap tires by thermo-chemical method and evaluation its efficiency at removal racid back1 dye. Iran Journal of Health and Environment, 4(4): 427-438 (In Persian).
-Kargarfard, A., 2018. The investigation on physical and mechanical properties of oriented strand board (OSB) produced using corn stalks. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 33(2): 155-165 (In Persian).
-Khazaeian, A., Yaghmaei, F. and Tabarsa, T., 2009. Investigation on bending and compression strength of Paulownia fortunie wood grown in Gorgan region. Journal of Wood and Forest Science and Technology, 16(3): 1-22 (In Persian).
-Modir Rahmati, A. and Bagheri, R., 2003. Determination of suitable poplar cultivars in three years short rotation system in Karaj region. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 11(4): 613-637 (In Persian).
-Ramtin, A., Doosthoseini, K., Dadkhah Tehrani, B., Poudineh Pour, M. and Chaharmahali, M., 2006. The effect of resin amount and orientation of strand board on physical and mechanical properties. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 21(2): 70-77 (In Persian).
-Samouie, H., Faraji, F., Jamalirad, L. and Vaziri, V., 2021. Effect of using tire rubber on physical and mechanical properties of paulownia oriented strand boards. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 36(1): 1-13 (In Persian).
-Tamjidi, A., Faezipour, M.M., Doosthoseini, K., Ebrahimi, Gh. and Khademieslam, H., 2016. Investigation on the properties of oriented strand board (OSB) made from mixture ten years old poplar clones. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 31(4): 648-661 (In Persian).
-Tamjidi, A., Faezipour, M.M., Doosthoseini, K., Ebrahimi, Gh. and Khademieslam, H., 2019. Investigation on the possibility of oriented strand board (OSB) production from hornbeam wood. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(1): 140-155 (In Persian).
-Xu, M. and Li, J., 2012. Effect of adding rubber powder to poplar particles on composite properties. Bioresource Technology, 118: 56-60.