نوع مقاله : مدیریت و اقتصاد چوب

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج،

چکیده

   سابقه و هدف: سازمانها برای افزایش عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی به شاخص های  بازاریابی، نوآوری و یادگیری  وابسته است. با بهره گیری از توانمندی های مناسب بازاریابی و نوآوری ، علاوه بر سودآوری و مزیت رقابتی ، طولانی شدن چرحه حیات محصول و پایداری در صحنه رقابت برای سازمانها فراهم می شود.تغییرات سریع ئر فناوری های تولیدی لزوم تقویت توانمندی های منابع انسانی را برای همه ارکان سازمان ضروری می نماید. 
   مواد و روشها: در این تحقیق به بررسی تاثیر قابلیت ها و توانمندی های بازاریابی، نوآوری و یادگیری کارکنان برعملکرد شرکت های مبلمان چوبی اداری پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران وکارشناسان شاغل در شرکت های مبلمان چوبی اداری در شهرک های صنعتی در دو استان تهران و البرز بود. روش نمونه گیری، طبقه بندی شده بوده و برای تعیین حجم نمونه (92 نفر) از جدول کرجسی- مورگان استفاده گردید. شاخص های تاثیر گذار اولیه با مطالعه منابع موجود گزینش ومدل مفهومی تحقیق با در نظر گرفتن عملکرد سازمان (شرکت) به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای بازاریابی، نوآوری و یادگیری به عنوان متغیرهای مستقل طراحی شد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات برای این تحقیق پرسشنامه بوده است. برای بررسی فرضیه های تحقیق و تحلیل روابط ساختاری بین متغیرها از همبستگی و تحلیل عاملی تاییدی و روش مدل سازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزیی استفاده گردید.
   نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که قابلیت های نوآوری و بازاریابی و یاد گیری تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت های مبلمان چوبی دارند. علاوه بر آن، این قابلیت ها به صورت مکمل نیز در مجموع 9/96 درصد از تغییرات متغیر وابسته عملکرد شرکت را تبیین می نمایند. نتایج حاصل از شاخص ارزیابی کیفیت مدل، نشان می دهد که قابلیت بازاریابی (اثر قوی)، قابلیت نوآوری (اثر متوسط)، قابلیت یادگیری (اثرضعیف) بیشترین اثر گذاری را برعملکرد شرکت  دارند. نتایج حاصل ازاین تحقیق به شرکت های متنوع تولید کننده محصولات صنعت مبلمان چوبی که دائما به دنبال صادرات کالاهای خویش هستند یادآوری می نماید که برخلاف بازار تا حدودی غیر رقابتی داخل کشور، برای رقابت با شرکت های دیگر در بازارهای هدف، بایستی سعی نمایند که با توجه به عواملی از قبیل بازاریابی، نوآوری و یادگیری، موجب بهبود کیفیت محصول، کاهش هزینه و در نهایت افزایش عملکرد شرکت گردند.
   نتیجه گیری: استفاده از روش  های مناسب بازاریابی ،قابلیت های نوآورانه و افزایش توانمندی منابع انسانی در راستای تقویت یادگیری سازمانی در شرکت های صنایع مبلمان چوبی باعث تقویت عملکرد و جایگاه شرکت های مذکور می گردد.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات