نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرج، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرج، ایران

3 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرج، ایران

چکیده

سابقه و هدف: سازمان‌های صنایع سلولزی با بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها سعی دارند برای انجام فرایندهای اصلی تولید و ارائه خدمات خود به مشتریان، راهبرد‌های مناسبی را پایه‌ریزی کنند. نگرانی‌های زیست‌محیطی، کمبود انرژی، کاهش منابع طبیعی و افزایش رقابت در بین سازمان‌ها سبب شده است بررسی زنجیره تأمین پایدار از نظر هزینه برای موفقیت در بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی شاخص‌های مؤثر برای مدل پایداری زنجیره تأمین استوار در صنایع سلولزی با روش‌های تصمیم‌گیری چند هدفه است.
مواد و روش‌ها: این پژوهش در زمره تحقیقات اکتشافی و از نظر جهت‌گیری، کاربردی و از لحاظ روش، کمی- کیفی است که از راهبرد تئوری داده بنیاد استفاده کرده است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی با هدف شناسایی مؤلفه‌ها و زیرمؤلفه‌های پایداری زنجیره تأمین استوار، مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته با روش نمونه‌گیری هدفمند بود. در بخش کمی پژوهش، پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته طراحی شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش ویکور و آنتروپی شانون برای اندازه‌گیری متغیرها و وزن‌دهی استفاده شدند.
نتایج: با بهره‌گیری از روش‌های کیفی، یازده مؤلفه اصلی و سی زیرمؤلفه برای پایداری زنجیره تأمین استوار شناسایی شدند. با بررسی روابط و رتبه‌بندی شاخص‌ها با استفاده از روش‌های کمی، شاخص‌های انبارداری سبز با مقدار عددی 0/133 و بهبود مستمر با مقدار عددی 0/134 به‌عنوان مؤلفه‌های برتر انتخاب گردیدند. براساس شاخص ویکور مؤلفه‌های انبارداری سبز، بهبود کیفیت، ثبات اقتصادی، فشارهای درون سازمانی، توانمندی‌های فناوری اطلاعات، تعهد و راهبرد شرکت، بهینه‌سازی لجستیک، ارزش‌های اجتماعی، فشارهای نهادی، همکاری تأمین‌کننده راهبردی و حفظ محیط‌زیست به ترتیب بر پایداری زنجیره تأمین استوار در صنایع سلولزی تأثیرگذارند.
نتیجه‌گیری: به دلیل نیاز به کوتاه کردن فاصله برای نیل به پایداری در انبارداری سبز و بهبود کیفیت، سازمان‌های صنایع سلولزی در کشور با بهره‌گیری از نتایج این تحقیق می‌توانند برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سازمان با هدف پایداری زنجیره تأمین، الگوهای مناسبی مانند استفاده بیشینه از محل ذخیره و انبارها، کاهش هزینه‌های بازیابی و ذخیره مواد اولیه و محصول، کاهش مصرف انرژی موضوعات انبارداری سبز را بهینه نمایند؛ از سویی با ایجاد رویه‌های استانداردسازی، ارزیابی، حسابرسی و گرفتن بازخوردهای مناسب می‌توانند در مسیر بهبود مستمر کسب‌وکار قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

-Ahi, P., Mohamad Y. and Jaber Searcy, C., 2016. A comprehensive multidimensional framework for assessing the performance of sustainable supply chains, Applied Mathematical Modelling, Volume 40, Issues 23–24., pp. 10153-10166
-Ataiee, M., 2010. Multi-criteria decision making; First Edition. Shahroud: Shahroud University of Technology Publications, 2010.
-Closs, D.J., Speier. C. and Meacham, N.J., 2011. Sustainability to support end-to-end value chain: the role of supply chain management, journal of the academy of marketing science, 39(1)(101-116).
-Diabat, A., and Jebali, A., 2021. Multi-product and multi-period closed loop supply chain network design undertake-back legislation. International Journal of Production Economics, 231, [107879]. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107879
-Dong, J., Jiang, L., Lu, W. and Guo, Q., 2021. Closed-loop supply chain models with product remanufacturing under random demand. Optimization, 70(1)(53-27).
-Dubey, R., Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., Childe, S.J., Shibin, K.T. and Wamba, S.F., 2017. Sustainable supply chain management: framework and further research directions. Journal of Cleaner Production, 142, 1119-1130.
-Govindan, K. and Cheng, T.C.E., 2018. Advances in stochastic programming and robust optimization for supply chain planning. Computers & Operations Research. (100)(262-269). https://doi.org/10.1016/j.cor.2018.07.027
-Haroon, S., Wasif, M., Khalid, R. and Khalidi, S., 2021. Supply Chain Practitioners’ Perception on Sustainability: An Empirical Study. Sustainability, 13(17), 9872. https:// doi.org/10.3390/su13179872
-Hong, J., Zhang, Y. and Ding, M., 2017. Sustainable supply chain management practices, supply chain dynamic capabilities, and enterprise performance. Journal of Cleaner Production. doi: 10.1016/ j.jclepro. 2017.06.093.
-Kumar, G. and Goswami, M., 2019, "Sustainable supply chain performance, its practice and impact on barriers to collaboration", International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 68 No. 8, pp. 1434-1456. https:// doi.org/10.1108/ IJPPM-12-2018-0425
-Nasr, A.K., Tavana, M., Alavi, B. and Mina, H., 2021. A novel fuzzy multi-objective circular supplier selection and order allocation model for sustainable closed-loop supply chains. Journal of Cleaner Production.(287) (124994).
-Rowshannahad, M., Absi, N., Dauzère-Pérès, S. and Cassini, B., 2018. Multi-item bilevel supply chain planning with multiple remanufacturing of reusable by-products. International Journal of Production Economics, (198) (25-37).
-Stratuss, Anselm L. and Corbin, J., 1998. Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nd Ed., Sage.
-Yun, Y., Chuluunsukh, A. and Gen, M., 2020. Sustainable Closed-Loop Supply Chain Design Problem: A Hybrid Genetic Algorithm Approach. Mathematics, https://doi.org/10.3390/math8010084
-Zhao, J. and Sun, N., 2020. Government subsidies-based profits distribution pattern analysis in closed-loop supply chain using game theory. Neural Computing and Applications, (6)(32) (1715-1724).