نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایران

2 استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه فنی حرفه‌ای تهران، ایران

چکیده

تخته الیاف- گچ کامپوزیتی است که از الیاف بعنوان تقویت کننده در زمینه گچی استفاده شده است. هدف این مقاله بررسی تاثیر مقادیر مختلف الیاف کاغذباطله براستحکام، مقاومت ونحوه شکست تخته الیاف – گچ بوده است. برای این منظور از مقادیر صفر، 5، 10، 15، 20، 25 و35 درصد الیاف کاغذباطله استفاده شده است. نتایج حاصل از اندازه گیری مقاومت خمشی، چسبندگی داخلی و جذب رطوبت درطی یک ماه قرار گرفتن در رطوبت نسبی 100درصد نشان می دهد که افزایش مقدار الیاف تا 20 درصد باعث افزایش خواص مکانیکی شده است. به طورکلی استفاده 20 درصدی از الیاف باعث دو برابر و نیم شدن چسبندگی داخلی و افزایش 50 درصدی مقاومت خمشی درمقایسه با نمونه شاهد شده است. منحنی نیرو- جابجایی گویای این است که افزایش 5 الی 15 درصد الیاف در رفتارشکست تخته الیاف- گچ تغییری ایجاد نمی کند و همانند شاهد حالت ترد و شکننده دارد. درحالی که درمقادیر بیشتر جایگزینی انعطاف پذیری افزایش یافته و شکست حالت نرم پیدا می کند. بنابراین بهترین شرایط از نظراستحکام، مقاومت و انعطاف پذیری در20 درصد جایگزینی زمینه گچی با الیاف کاغذ باطله بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

-Aghaee, K., Yazdi, M.A. and Yang, J., 2015. Flexural properties of composite gypsum partition panel, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Engineering Sustainability, Thomas Telford Ltd, pp. 258-263.
-Anderson, T.L., 2005. Fracture mechanics, fundamentals and applications. CRC Press: Taylor and Frances Group, Boca Raton, FL, pp 122–125, 310–311
-Bater, M., Ahmadi, H., Abedi Kopaei, J. and Emadi, R., 2017. The effect of the curing time of traditional straw mortar on its compressive and tensile strength. Journal of Housing and Rural Environment. No. 157. p. 69-86. (in Persian)
-Doris, O.C. and Pelkonen, H., 2001. Generation and Characterization of paper Mill sludge. Department of Science and Technology. Proceeding of 5th international workshop on the use of paper industry sludge: 15-22.
-Edalat, H.R., Tabarsa, T. and Reisi, M., 2008. Densification of Paullownia wood by using of hot-press. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research Vol. 23 No. (2), 136-148. (in Persian)
-Elvira, K., 2001. Housing construction material from paper mill sludge. Department of Forest and Paper Science. Proceeding of 5th international workshop on the use of paper industry sludge: 68-80.
-Elahi, S.H., Fakhimi, M. and Abdi, M., 2021. Manufacturing gypsum composite with short fiber of bagasse (sugarcane wastes), Iranian Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 8,No. 4, pp. 12- 18, (in Persian) 
-Elahi, S.H., Motevasseli, A.S. and Aghazadeh, J., 2008.“Fabrication of Gypsum Matrix Composite Panels”, 13th European Conference on Composite Material,Stockholm, Sweden.
-EN 319. 1999. Standard Test Methods for Determination of tensile strength.European Standardization Committee, Brussels.
-EN 310. 1999. Standard Test Methods for Determination of modulus of elasticity in bending and bending strength. European Standardization Committee, Brussels.
-Gault, R., 2008. Paper Clay for ceramic sculptors; a studio companion, Seattle WA, USA, Forth Edition.
-Ghorbani, Sh., Ashuri, M. and Sarpolki, H., 2011. Paper clay, Investigation and recognition of the material, its capabilities and applications from an artistic point of view, HONAR-HA-YE-ZIBA HONAR-HA-YE-TAJASSOMI, No. 48, pp. 69-82. (in Persian)
-Hosseinkhani, H., 2015. Gypsum bounded board production reinfoced with Date Palm (Phoenix dactylifera L.) pruning residues fibers, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research Vol. 30 No. (1), 60-71. (in Persian)
- Kim, S., 2009. Incombustibility,Physico-mechanical properties and TVOC emission behavior of the gypsum –rice husk boards for wall and ceiling materials for construction .Industrial crops and products.29.381-387.
-Kim, S., Kim, J.A., An, J.Y., Kim, H.S., Kim, H.J., Deng, Y., Feng, Q. and Luo, J., 2007. Physico-mechanical properties and the TVOC emission factor of gypsum particle boards manufactured with Pinus massoniana and Eucalyptus Sp. Macromolecular Materials and Engineering 292(12):1256-1262.
-Mohebbi Gargari, R. and Moazami, V., 2020. Determination and prioritization of effective criteria for establishment of gypsum boards units in Iran using paired comparisons method. Forest and Wood Products, Vol. 72, 363 No. 4,351-363(in Persian)
-Nazerian, M. and Kamyab, M., 2013. Gypsum-bonded particleboard manufactured from agricultural based material. Forest Science and Practice.15(4): 325-331(in Persian)
-Rangavar, H., 2013, Study on the possibility of recycled-banknote utilization in the production of wood gypsum composite-boards. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 4 (1): 87-99. (in Persian)
-Toutanji, H.A., 1999. Evaluation of the Tensile Strength of Cement – Based Advanced Composite Wrapped Specimens, Composite science and Technology, 59: 2261- 2268.
-Vasconcelos, G., Lourenço, P.B., Camões, A., Martins, A.  and Cunha, S., 2015. Evaluation of the performance of recycled textile fibres in the mechanical behaviour of a gypsum and cork composite material, Cement and Concrete Composites, Vol. 58, pp. 29-39.