نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

2 کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ، ساری، ایران

3 دانشجوی دکتری صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و مقایسه ترکیبات فنولی و اجزاء شیمیایی مواد استخراجی موجود در چوب آزاد، اوجا و ملچ انجام شد. به همین منظور تعداد سه اصله درخت آزاد، اوجا و ملج به‌صورت تصادفی از منطقه جنگلداری نوشهر انتخاب و قطع گردید. از هر درخت سه دیسک تهیه شد و طبق آزمون‌های استاندارد TAPPI ابتدا آرد چوب تهیه و سپس مواد استخراجی توسط حلال استن از آرد چوب جدا سازی شد. باقیمانده مواد استخراجی به داخل یک ویال شیشه ای منتقل و به آن واکنش گر BSTFA اضافه گردید. شناسایی ترکیبات با توجه به دایاگرام‌های GC ، فراوانی و زمان بازداری هر ترکیب، محاسبه ضریب کواتز و جدول آدامز انجام شد. نتایج نشان داد که درچوب‌های آزاد، اوجا و ملچ بترتیب 116، 41 و 18 ترکیب شناسائی گردید، به طوری که 5- هیدروکسی-کالامنن(23/21 %)،1-نفتالن کربوکسیلیک اسید(41/15%)، نفتالن(96/0 %) و بیس(2-اتیل هگزیل)فتالات (00/1 %) مهمترین ترکیبات در چوب آزاد هستند. همچنین 8،7،6،5-تترا هیدرو-5،2-دی متیل-8-(1-متیل اتیل)-1-نفتالنول (59/18 %)، گاما- سیتوسترول(44/13 %)، بیس(2-اتیل هگزیل) فتالات (28/12 %) و 1-نفتالن کربوکسیلیک اسید (73/5 %) مهمترین ترکیبات در اوجا می‌باشند. در چوب ملچ نیز بیس(2-اتیل هگزیل) فتالات (40/93 %)، 4- N- ایزوپروپیل آمینو)-6- فنیل (89/1 %)، 8،7،6،5 -تتراهیدرو-1-نفتالنول (80/1 %) و 8-متوکسی-1-استونفتانون (27/0 %) مهمترین ترکیبات بودند. علاوه بر آن نتایج نشان داد که 6 ترکیب 12،9-اکتا دکانوئیک اسید، هگزادکان، دودکان، تترادکان، 1-نفتالن کربوکسیلیک اسید و بیس(2-اتیل هگزیل) فتالات در چوب آزاد و اوجا بصورت مشترک می باشد. در چوب آزاد و ملچ 4 ترکیب کوئین ایندولین، تترا دکان، هگزا دکانوئیک اسید و بیس(2-اتیل هگزیل) فتالات بصورت مشترک وجود دارند. در چوب ملچ و اوجا نیز 3 ترکیب تترا دکان، هگزا دکانوئیک اسید و بیس(2-اتیل هگزیل) فتالات مشترک بودند. مقایسه کروماتوگرام های نشان داد که ترکیبات تترا دکان و بیس(2-اتیل هگزیل) فتالات بصورت مشترک در هر سه گونه نارون وجود دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

-Ashrafi, S., 2011. Identification and comparison of chemical components in wood and bark of planted elder pine and plane tree by GC-MS methods, graduated of master science, Islamic Azad University of Chalous Branch, 92-93, (in Persian).
-Barzan A. and Soraki, S., 2002. Procedure of experimental for pulp and paper, Mazandaran Wood and Paper Industries, Sari, Iran, 111-121, (in Persian).
-Balaban, M., 2001. The extractives and structural in wood and bark of oak, J. of Holzforshug, 55, 478-486.
-Holmbom, B., 1977. Improve gas chromatographic analysis of fatty and resin acid mixtures with special reference to tall oil. J. of oil chemistry, 54,284-243.
-Hossieni, S.V., 1991. Chromatography methods, Center of edition, Tehran, Pp, 29-38, (in Persian).
-Hosseini, S.Kh., 2009. Identification of extractives chemical components in Iranian walnut by GC/MS methods, J. of Agriculture Science, Tehran, Iran, 12(4), 126-132, (in Persian).
-Khazraie, L., 2006. Separating and identification of lipophilic compounds in wood and bark extractives in beech by GC-MS methods, Thesis of master science, Payame- noor Univ. Tehran, Pp: 1.
-Kiaei, M., 2016. The relationship between extractive components and density of Persian Ironwood, Journal of Lignocellulose 5(1), 59-65.
-Mirshokraei, S.A., 2002. Wood chemistry. Aieg edition.Tehran, press. 194 p. (Translated in Persian)
-Meszaros, E., Jakab, E. and Varhegyi, G., 2006. TG/MS, Py-GC/MS and THM-GC/MS study of the composition and thermal behavior of extractive components of Robinia pseudoacacia, J. of Analytical and Applied Pyrolysis, 79: 61-70.
-Parsapajouh, D., 1993. Atlas of Iranian northern woods. Tehran Univ. Press, 48 and 106 p. (In Persion).
-Rahmani,H. and Abdolkhani, A., 2010. Characterization and removal of resins from mixed tropical hardwoods. Iranian J. of Wood and Paper Industries, 1(1), 45-46, (in Persian).
-Sabeti, H., 1994. Forest, trees and shrubs of Iran. Yazd Univ. Press, 754 and 755 p. (In Persion).
-Technical Association of Pulp and Paper Industry (TAPPI), 2009. Standard Test Methods. Tappi Press, Atlanta, GA. USA.
-Torkman, J., 1992. Analyzing of bark extractives in fives species of Iranian hard woods trees, Thesis of master science, Tarbiat Modares Univ. Tehran, Pp: 1-2.
-Tunalier, Z.K., 2003. Wood essential oils of Junipers foetidissima willd. J. of Holzforshug, 57, 140-144.
-Vaysi, R., 2017. A study on the possibility of identification and comparison of metallic ions and chemical components in wood and bark of oak by atomic adsorption and GC-MS, Iranian J. of Wood and Paper Sci. and Technology 32(2), 275-286. (in Persian).
-Vaysi, R., 2013. Identification and comparison of chemical components in sweet locust and false acacia wood extractions by GC-MS methods, Iranian J. of Wood and Paper Sci. and Technology 28(4), 755-762. (in Persian).
-Vaysi, R. and Kord, B., 2013. The effects of H2O2 bleaching and DTPA spraying on the brightness stability of hornbeam CMP pulp following accelerated irradiation aging, BioResource Journal 8(2), 1909-1917.
-Vaysi, R., 2011. Identification of the extractives chemical compounds in newsprints by GC-MS methods, Asian journal of chemistry, 23(11), 5155-5156.
-Vaysi, R., 2019. A study on the possibility of identification and comparison of metallic ions and chemical components in wood of persuan maple and caucasian maple wood by atomic absorption and GC-MS methods, Iranian J. of Wood and Paper Sci. and Technology 34(3), 361-371, (in Persian).
-Vaysi, R., and Habib Porian, M. H. 2022. A study on the possibility of identification and comparison of organic chemical components in wood and bark of hornbeam and iron wood trees by GC-MS methods, Iranian J. of Wood and Paper Sci. and Technology 37(2), 150-165, (in Persian).
-Xiao, B., sun, X.F., and sun, R.C. 2001. Extraction and characterization of lipophilic extractives from rice straw chemical composition, J. of wood chemistry and technology, 21: 397-411.