نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

2 استادیار، گروه صنایع چوب، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

3 استادیار، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، گروه پژوهشی بسته‌بندی و سلولزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر پوشش دو لایه ای نانو پلی اورتان و نانورس روی خواص فیزیکی و مکانیکی مقوای روکش قهوه‌ای بسته‌بندی مواد انجام شد. برای این منظور مقوای روکش قهوه‌ای 127 گرم بر متر مربع تهیه و مورد آزمون قرار گرفت. برای اندود سطح مقوا، ابتدا از نانو پلی اورتان و با روش پاشش توسط یک نازل آغشته‌سازی انجام شد. سپس سطح مقوای روکش قهوه‌ای، با نانو رس برای بهبود عملکرد ماده پوششی تیمار اول، پوشش داده شد. این ماده پوششی توسط یک دستگاه پوشش دهنده آزمایشگاهی (بارکوتر) اعمال شد. مقوای پوشش داده شده با مهار شدن، ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﻪﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ تا ماده پوششی بر سطح آن تثبیت شود. سپس نمونه‌ها در داخل فریزر به مدت 2 و 4 ماه قرار گرفته و خواص آنها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که پوشش‌دهی باعث کاهش جذب آب شد. در نمونه‌های پوشش‌دهی و فریز شده، افزایش ضخامت، صافی سطح و کاهش جذب آب و خواص مقاومتی نسبت به نمونه‌های شاهد فریز نشده، مشاهده شده است. نمونه‌های دو بار پوشش‌دهی شده منافذ بسیار کمی را نشان داد. ضخامت، صافی سطح و مقاومت در برابر پاره‌شدن در جهت عرض ماشین مقوای روکش قهوه‌ای دو بار پوشش‌دهی و شده نسبت به نمونه شاهد به ترتیب 7/13، 75 و 8/3 درصد افزایش را نشان داد. جذب آب، مقاومت در برابر ترکیدن، مقاومت در برابر پاره‌شدن در جهت ماشین، مقاومت در برابر کشش در جهت ماشین، مقاومت در برابر کشش در جهت عرض ماشین، مقاومت له‌شدن در برابر حلقه در جهت ماشین و مقاومت له‌شدن در برابر حلقه در جهت عرض ماشین مقوای روکش قهوه‌ای دو بار پوشش‌دهی شده شده نسبت به نمونه شاهد به ترتیب 107، 20، 5/1، 3/34، 4/25، 3/24 و 7/4 درصد کاهش را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

-Asadi khansari, R. and Dehghani Firouzabadi, M., 2013. Introduce of new paper and cardboard in food packaging. Journal of packaging science and technology, 16(4): 46-57. (In Persian).
-Deisenroth. E. Jho. C., Haniff. M. and Jennings, J., 1998. The designing of a new grease repellent fluorochemical for the paper industry. Surface Coatings International, 81(9): 440-447.
-Espitia, P.J.P. 2013. Physical-mechanical and antimicrobial properties of nanocomposite films with pediocin and ZnO nanoparticles. Carbohyd Polym. 94(1): 199-208.
-Han, J.H. & Krochta, J. M., 2001. Physical properties and oil absorption of whey protein-coated paper. Journal of Food Science, 66(2): 294–299.
-Hubbe, M.A., 2020. Security papers: Trust but verify, in: Make Paper Products Stand Out. Strategic Use of Wet End Chemical Additives. TAPPI Press, Atlanta, GA, Ch. 6, pp. 129-154.
-Mashkour, M. Afra, E. and Resalati, H., 2016. Prediction of nanofibrillated cellulose reinforced acetylated papers properties using artificial neural networks, J. of Wood & Forest Science and Technology, 23(4): 268-292. (In Persian).
-Moakhar, F.K. Azadfallah, M., Jonoobi, M. and Rouhani, M., 2017. Effect of soy protein isolate/cellulose nanofiber composite coating on mechanical and barrier properties of packaging paper, Forest and Wood Products. 70(3): 548-539. (In Persian).
-Pornasir, N. Peyghambardoost, J. and Peyghambardoodst, H., 2016. The study of physical, mechanical and antibacterial properties of nanobio-composite films based on starch containing silver, oxide and copper oxide nanoparticles. Journal of new food technologies. 14(4): 24-33.
-Rhim, J. W. Lee, J.H. & Hong, S.I., 2006. Water resistance and mechanical properties of biopolymer (alginate and soy protein) coated paperboards. Lebensmittel-Wissenschaft Und-Technologie (LWT), 39: 806–813.
-Reis, A. B. Yoshida, C.M., Reis, A.P.C. & Franco, T.T., 2011. Application of chitosan emulsion as a coating on Kraft paper. Polymer International60(6): 963-969.
-Samyn, P., Deconinck, M., Schoukens, G. and Vanden, A.H., 2010. Modifications of paper and paperboard surfaces with a nanostructured polymer coating. Progress in organic coatings. 69(4): 442-454.
-Tunc, S., Angellier, H., Cahyana, Y., Chalier, P., Gontard, N. & Gastaldi, E., 2007. Functional properties of wheat gluten/montmorillonite nanocomposite films processed by casting. Journal of membrane science289(1-2): 159-168.
-Wang, S.h. and Jing, Y., 2016. Effects of chitosan coating layer on the surface properties &barrier properties of Kraft paper. BioResources. 11(1): 1868-1881