نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی ، گروه علوم و صنایع چوب کاغذ، دانشکده فنی امام محمد باقر (ع)، دانشگاه فنی و حرفه ای، مازندران، ایران

2 مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای، گروه علوم چوب و کاغذ، دانشکده فنی ثامن الحجج مشهد (علیه السلام)، دانشگاه فنی و حرفه ای، مشهد، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده فنی شماره 2 ساری، دانشگاه فنی و حرفه ای، مازندران، ایران

4 دانشجوی کاردانی، گروه علوم چوب و کاغذ، دانشکده فنی ثامن الحجج مشهد (علیه السلام)، دانشگاه فنی و حرفه ای، مشهد، ایران

چکیده

درخت گردو یکی از مهم‌ترین گونه‌ها در اروپا، آسیا و ایران است که به دلیل مقاومت‌های بالا و زیبایی آن در صنایع مختلفی مانند مبلمان، روکش‌، و ساختمان سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش از درخت گردو در دو مکان مختلف یکی در جنگل‌های شمال کشور ایران (نور) و دیگری در غرب ایران (شهرکرد) انتخاب و ویژگی های فیزیکی شامل (دانسیته خشک، دانسیته بحرانی و هم‌کشیدگی) و خصوصیات مکانیکی شامل ( مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، فشار موازی به الیاف، برش موازی به الیاف، کشش موازی و عمود بر الیاف، مقاومت به پیچ‌خوری در دو جهت شعاعی، مماسی و ضربه) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از استاندارد ISI 3129 و ASTM (D143-14) به ترتیب برای انجام ازمایشات فیزیکی و مکانیکی استفاده شد. رطوبت کلیه نمونه‌ها در هنگام انجام آزمایشات مکانیکی 12 درصد بود. متوسط دانسیته خشک گردو نور و شهرکرد به ترتیب 61/0 و 57/0 گرم‌ بر سانتی‌متر مکعب بدست آمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که خصوصیات و مقاومت‌های فیزیکی و مکانیکی این دو گونه به جز دانسیته خشک، هم‌کشیدگی شعاعی، مماسی و حجمی با هم تفاوت معنی‌داری ندارند. از سویی دیگر، با توجه به دانسیته بالاتر گونه درخت نور، مقاومت‌های مکانیکی آن درخت در مقایسه با گونه گردو شهرکرد، مقداری بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

-Bachtiar, E.V., Rüggeberg, M., Hering, S., Kaliske, M. and Niemz, P., 2017. Estimating shear properties of walnut wood: a combined experimental and theoretical approach. Materials and Structures 50:1-15.
-Bachtiar, E.V., Rüggeberg, M. and Niemz, P., 2018. Mechanical behavior of walnut (Juglans regia L.) and cherry (Prunus avium L.) wood in tension and compression in all anatomical directions. Revisiting the tensile/compressive stiffness ratios of wood. Holzforschung 72:71-80.
-Bachtiar, E.V., Sanabria, S.J., Mittig, J.P. and Niemz, P., 2017. Moisture-dependent elastic characteristics of walnut and cherry wood by means of mechanical and ultrasonic test incorporating three different ultrasound data evaluation techniques. Wood Science and Technology 51:47-67.
-Bolling, B.W., Chen, C.-Y.O., McKay, D.L. and Blumberg, J.B., 2011. Tree nut phytochemicals: composition, antioxidant capacity, bioactivity, impact factors. A systematic review of almonds, Brazils, cashews, hazelnuts, macadamias, pecans, pine nuts, pistachios and walnuts. Nutrition research reviews 24:244-75.
-Cambria, D. and Pierangeli, D., 2012. Application of a life cycle assessment to walnut tree (Juglans regia L.) high quality wood production: a case study in southern Italy. Journal of Cleaner Production 23:37-46.
-Castro, G., Bergante, S., Sansone, D., Bidini, C. and Pelleri, F., 2019. Common walnut (Juglans regia L.) wood characteristics in two Italian plantations. Annals of Silvicultural Research 43:35-40.
-Fathi, H., Nasir, V., Kazemirad, S., 2020. Prediction of the mechanical properties of wood using guided wave propagation and machine learning. Construction and Building Materials 262:120848.
-Guler, C. and Dilek, B., 2020. Investigation of High-frequency Vacuum Drying on Physical and Mechanical Properties of Common Oak (Quercus robur) and Common Walnut (Juglans regia) Lumber. BioResources 15.
-Harte, A.M., 2017. Mass timber–the emergence of a modern construction material. Journal of Structural Integrity and Maintenance 2:121-32.
-Hemery, G.E., Savill, P.S. and Thakur, A., 2005. Height growth and flushing in common walnut (Juglans regia L.): 5-year results from provenance trials in Great Britain. Forestry 78:121-33.
-Pollegioni, P., Woeste, K.E., Chiocchini, F., Olimpieri, I., Tortolano, V., Clark, J., Hemery, G.E., Mapelli, S. and Malvolti, M.E., 2014. Landscape genetics of Persian walnut (Juglans regia L.) across its Asian range. Tree Genetics & Genomes 10:1027-43.
-Ramage, M.H., Burridge, H., Busse-Wicher, M., Fereday, G., Reynolds, T., Shah, D.U., Wu, G., Yu, L. and Fleming, P.,  2017. The wood from the trees: The use of timber in construction. Renewable and Sustainable Energy Reviews 68:333-59.
-Sadoh, T. and Christensen, G., 1967. Longitudinal shrinkage of wood—Part I: Longitudinal shrinkage of thin sections. Wood Science and Technology 1:26-44.
-Standovár, T.  Kenderes, K., 2003. A review on natural stand dynamics in beechwoods of East Central Europe. Applied ecology and environmental research 1:19-46.
-Yu, L., Liang, Y., Zhang, Y. and Cao, J., 2020. Mechanical properties of wood materials using near-infrared spectroscopy based on correlation local embedding and partial least-squares. Journal of forestry research 31:1053-60.
-Zhang, S., 1997. Wood specific gravity-mechanical property relationship at species level. Wood Science and Technology 31:181-91.