نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف کاربردی از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی مولفه های پایداری تولید در صنعت کارتن سازی با روش تجزیه و تحلیل کیفی است. با مطالعه وبررسی منابع در دسترس تعداد هفت مولفه اصلی تأثیر گذار بر پایداری تولید در صنعت کارتن سازی به نام های قوانین و مقررات، اقتصادی، زیست محیطی، تکنولوژیکی، اجتماعی، انسانی ، مواد و محصول و 43 زیر مولفه شناسایی شدند با تنظیم پرسشنامه ای محقق ساخت وتوزیع آن در بین مدیران و کارشناسان صنعت کارتن سازی با هدف تاثیر گذاری هر مولفه و زیر مولفه بر پایداری تولید و نیز وضعیت فعلی آنها بررسی و نتایج حاصله با آزمونهای مربوطه تحلیل گردید. کلیه مولفه های موثر بر پایداری تولید براساس ضرایب استاندارد و معنا داری معادلات ساختاری و نیز معیار پیش بین تایید و کیفیت داده های ارائه شده با شاخص افزونگی با روایی متقاطع نشان داد که داده ها از اعتبار لازم جهت پیش بینی برخوردار هستند. مولفه های تحقیق براساس میانگین رتبه ای و فاصله تا پایداری اولویت بندی شدند. براساس نتایج به دست آمده مولفه های اقتصادی ، مواد و محصول و تکنولوزیکی کمترین فاصله و مولفه های زیست محیظی ، قوانین و مقررات بیشترین فاصله را برای نیل به پایداری در صنعت کارتن سازی نشان دادند. بنابراین برای نیل به پایداری تولید در صنعت کارتن سازی مولفه های زیست محیطی ، قوانین و مقررات باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

-Abdul-Rashid, S.H.H., Sakundarini, N., Raja Ghazilla, R.A. and Thurasamy, R., 2017. “The impact of sustainable manufacturing practices on sustainability performance: empirical evidence from Malaysia”, International Journal of Operations & Production Management, 37(2) (182-204).
-Azar, A., Rajabzadeh ghatromi, A. and akhavan, A., 2017. Mapping sustainable production model using ISMand Fuzzy Dematel.Journal of industrial management studies.15 (46) (1-26).
-Azizi, A., Mohebbi, N. and De Felice, F., 2016. Evaluation and sustainable development of wooden furnature industry using AHP method.Agricutre and agricultural science procedia. (8)(387-394).
-Baghersad, M. and Zobel, C.W., 2021. Assessing the extended impacts of supply chain disruptions on firms: An empirical study. International Journal of Production Economics, (231) (107862).
-Buyukozkan, S. and Berkol, E., 2011. Designing a sustainable supply chain using an integrated analytic network process and goal programming approach in quality function deployment. Expert Systems with Applications. (38) (11) (13731-13748).
-Chavooshi, A., Bahmani, A.A., Darijani, A., Mootab Saei, A., Mehrabi, E. and Gholipour, M., 2012. The role of wood and paper industries management
Of Iran in sustainable development. .journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, (1) (3) (79-96).
-Estegi, G., Pourmousa, S. and Tajdini, A., 2021. Identification of cleaner production indicators in the corrugated box making industry by multiple decision making methods. Journal of Packaging Science and Techniques. (12) (45) (34-41).
-Gandhi, A.V., Shaikh, A. and Sheorey, P.A., 2017. Impact of supply chain management practices on firm performance: Empirical evidence from a developing country. International Journal of Retail & Distribution Management.45 (4) (366-384).
-Geissdoerfer, M., Vladimirova. D. and Evans, S., 2018. Sustainable Business Model A Review, Journalof Cleaner Production, (198) (401-416).
Herva, M., Franco, A., Carrasco, E.F. and Roca, E., 2011. Review of corporate environmental indicators. J. Clean. Prod. (19)(1687-1699).
-Henseler, J., Ringle, C. and Sinkovics, R., 2009.The use of partial least squares path modeling in international marketing.Newchallenges to international marketing.
-Mohebbi, N.A., Azizi, M., Ziaie, M. and Hosseinzadeh, Q. 2017. Providing a model for sustainable development of Iran wooden furniture industry. Journal of Wood & Forest Science and Technology, (24) (1)(117-130).
-Mohebbi, N., Azizi, M., Fatollahzadeh, A. and Mohebbi Gargari, R., 2010. Determination of the effective criteria on development of Iran furniture industry by analytical hierarchy process (AHP). Journal of Wood & Forest Science and Technology, (17) (1) (115-116).
-Pourmousa, S., 2019.Challenges and strategies for the development of the Iranian corrugated box making industry. Journal of Packaging Science and Techniques. (10)(37)(6-13).
-Prajogo, N., Paolo, B. and Pontron, J., 2016. “Supply Chain Processes: Logistics Integration Supply Relationship, Supply Performance, Output Processes and Competitive Performance “Production Eeconomics, (21) (4) (234-251).
-Roshanrou, N.S., Tajdini, A. and Pourmousa, S., 2016. Analytical hierarchy process in selecting the factors affecting thecompetitiveness of the corrugated box making industries in Iran. J. of Wood & Forest Science and Technology, (23) (2) (243-260).
-Schaltegger, S., Hansen, G, E., and Lüdeke-Freund, F (2015). Business Model for Sustainability: origins, present research, and future avenues, Journal of Organizational Environment, (29) (1) (3-10).
-Seuring, S., Martin, M., 2008. From a Literature Review to a Conceptual Framework for Sustainability Supply Chain Management, Journal of Cleaner Production, (16) (15) (1699-1710).
-Susanty, A., Sari, D.P., Budiawan, W., Sriyanto, D. and Kurniawan, H., 2016,  Improving green supply chain management in furniture industry through Internet based Geographical Information System for connecting the producer of wood waste with buyer, Procedia Computer Science, (83)(734- 741).
-Tenenhaus, M., Amato, S. and Esposito Vinzi, V., 2005. Aglobal goodness-offit index for PLS structural equation modeling,proceeding of the XL11 SIS science meeting,VOL,Contributed papers,CLEUP,Padova,pp:739-742.
-Thakur, V. and Mangla, S.K., 2019. Change Management for Sustainability: Evaluating the Role of Human, Operational and Technological Factors in Leading Indian Firms in home appliances sector, Journal of Cleaner production. (213)(847-862). Production,
-Tseng, M.L., 2013.Modeling sustainable production indicators with linguistic preferences. Journal of CleanerProduction, 40(0), 46-56.