نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: امروزه اهمیت تیمارهایی مانند آبشویی و اتانول-استن­شویی برای بهبود ویژگی­های آکوستیک چوب مورد توجه سازندگان سازآلات موسیقی قرار گرفته است. مواد استخراجی چوب در فهرست آن دسته از موادی هستند که بیشتر نقش ساختمانی ندارد و تخلیه هدفمند و صحیح آنها می‌تواند بدون کاهش سفتی، چوب را سبک کند. انجام پیش‌تیمارهایی از قبیل تخمیر با مخمر نان (قبل از فرایند­ آبشویی و اتانول-استن­شویی) می­تواند موجب خروج بیشتر مواد استخراجی از چوب گردد. در این مطالعه به بررسی اثر تیمارهای آبشویی و اتانول-استن­شویی و پیش‌تیمار تخمیر بر خواص آکوستیک گونه ون (Fraxinus excelsior) پرداخته شده است.
مواد و روش­ ها: چوب ون (Fraxinus excelsior) مورد نیاز از درون‌ چوب یک الوار تجاری تهیه شده و تعداد 38 عدد تیر کوچک شعاعی با ابعاد اسمی 150×12×2 میلی­متر (طولی، شعاعی، مماسی) از قسمت درون ‌چوب آن استخراج گردید. آزمونه­های منتخب پس از رسیدن به رطوبت تعادل 12 درصد در شرایط کلیماتیزه، به‌منظور اندازه­گیری ویژگی­های اولیه­ فیزیکی و آکوستیکی مورد آزمون ارتعاش اجباری در تیر دو سر آزاد قرار گرفتند. پس‌ازآن، آزمونه­های اولیه به‌صورت تصادفی به دو گروه 19 آزمونه­ای تقسیم شدند. دسته­ اول بدون پیش‌تیمار و دسته دوم با پیش­تیمار تخمیر در فرایند حذف مواد استخراجی توسط آب و بعد توسط ترکیب اتانول- استن قرار گرفتند. پس از هریک از مراحل آبشویی و حذف مواد استخراجی محلول در اتانول- استن، آزمون ارتعاش اجباری در تیر دو سر آزاد بر روی آزمونه­ها انجام گردید و خواص آکوستیکی آزمونه­ها اندازه­گیری شد.
نتایج: آبشویی بدون پیش‌تیمار با مخمر نان باعث کاهش جزئی و با پیش‌تیمار، باعث کاهش معنی­دار مقادیر دانسیته شد (به ترتیب: 1/75 و 7/39 درصد). در حالی که فرایند حذف مواد استخراجی (با پیش­تیمار و بدون پیش­تیمار) توسط الکل-استن باعث کاهش معنی­دار مقادیر دانسیته گردید (به ترتیب: 2/27 و 8/71 درصد). مقادیر مدول­الاستیسیته در اثر آبشویی بدون پیش‌تیمار و با پیش‌تیمار، کاهش معنی­دار از خود نشان دادند (به ترتیب: 11/37 و 16/47 درصد). فرایند حذف مواد استخراجی توسط اتانول- استن نیز در آزمونه­های پیش‌تیمار نشده و پیش­تیمار شده کاهش معنی­دار مقادیر مدول­الاستیسیته را در پی داشتند (به ترتیب: 13/87 و 20/93 درصد). آبشویی بدون پیش‌تیمار با مخمر نان و با پیش‌تیمار، باعث کاهش معنی­دار مقادیر میرایی ارتعاش شده است که در این بین آزمونه­های پیش‌تیمار شده درصد افت بیشتری در مقادیر حاصل از میرایی ارتعاش داشته­اند (به ترتیب: 13/87 و 20/93 درصد). فرایند حذف مواد استخراجی توسط الکل-استن مانند آبشویی باعث کاهش معنی­دار مقادیر میرایی ارتعاش شده است که در این بین آزمونه­های پیش‌تیمار شده، درصد افت بیشتری در مقادیر حاصل از این ویژگی را از خود نشان دادند (به ترتیب: 3/03 و 18/01 درصد). در این فاکتور نیز فرایند حذف مواد استخراجی محلول در اتانول- استن (با پیش‌تیمار و بدون پیش‌تیمار) نسبت به آبشویی، افت بیشتری را در مقادیر میرایی ارتعاش در پی داشته است (به ترتیب: 6/67 و 20/85 درصد). کارایی تبدیل آکوستیک در اثر آبشویی بدون پیش‌تیمار با مخمر نان باعث افزایش جزئی شد، در حالی که پیش‌تیمار سبب افزایش معنی­دار مقادیر کارایی تبدیل آکوستیک گردید (به ترتیب: 0/44 و 25/24 درصد). فرایند حذف مواد استخراجی توسط الکل-استن نیز باعث افزایش معنی­دار مقادیر کارایی تبدیل آکوستیک شد که در این بین آزمونه­های پیش‌تیمار شده، درصد رشد بیشتری را در مقادیر حاصل از این ویژگی از خود نشان دادند (به ترتیب: 3/41 و 28/90 درصد).
نتیجه­ گیری: هر دو شیوه آبشویی و اتانول-استن­شویی در بهبود ویژگی­های فیزیکی (دانسیته) و آکوستیک (مدول­الاستیسیته، میرایی ارتعاش و کارایی تبدیل آکوستیک) مفید بودند. در این بین اثر اتانول-استن­شویی بیش از اثر آبشویی بود. پیش‌تیمار تخمیر با مخمر نان باعث بهبود عملکرد تیمارهای آبشویی و اتانول-استن شویی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
-Alves, ES., Eduardo, L.L. and Erika, A., 2008. Pernambuco Wood (Caesalpinia Echinata) used in the Manufacture of Bows for String Instruments. IAWA Journal, 29 (3): 323–335.
-Bodig, J. and Jayne, B.A., 1993. Mechanics of Wood and Wood Composites. Krieger Pub Co, USA, 736PP.
-Brémaud, I., 2012. What do we know on" resonance wood" properties? Selective review and ongoing research. Proc. Acoustics 2012, Nantes Conf, 23–27 April 2012, Nantes France: 2759–2764.
-Farvardin, F., Roohnia, M. and Lashgari, A., 2015. The effect of extractives on acoustical properties of persian silk wood (Albizia julibrissin). Maderas Ciencia y tecnología, 17(4): 749-758.
-Gan. W., Chen, C. and Kim, HT., 2019a. Single-digit-micrometer thickness wood speaker. Nat Commun,10 (1):1–8.
-Gan, W., Chen, C. and Wang, Z., 2019b. Dense, Self-Formed Char Layer Enables a Fire - Retardant Wood Structural Material. Adv Funct Mater, 29(14):1807444.
-Harris, C.M. and Piersol, A.G., 2002. Harris’ Shock and Vibration Handbook. McGraw-Hill, New York, NY, USA, 1456pp.
-Matsunaga, M., Obataya, E., Minamoto, K. and Nakatsubo, F., 2000.Working mechanism of adsorbed water on the vibrational properties of wood impregnated with extractives of pernambuco (Guilandina echinata Spreng). Journal of Wood Science, 46: 122–129.
-Minato, K., Konka, Y., Bremaud, I., Suzuki, S. and Obataya, E., 2010. Extractives of Muirapiranga (Brosimun sp.) and its effects on the vibrational properties of wood. J Wood Sci, 56:41–46.
-Mollaeikandelousi, M., Roohnia, M. and Naimian, N., 2016. A preliminary study of acoustic properties of acer velutinum wood. J For Wood Prod, 68(4):959–970.
-Obataya, E., Ono, T. and Norimoto, M., 2000. Vibrational properties of wood along the grain. Mater Sci, 35: 2993-3000.
-Roohnia, M., 2007. NDT-LAB; System to evaluate the mechanical properties of wood, Iranian Patent No. 44032/22-08-1386.
-Roohnia. M., Kohantorabi, M. and Tajdini, A., 2015. Maple wood extraction for a better acoustical performance. Eur J Wood Wood Prod, 73(1):139–142.
-Roohnia, M., Hashemi-dizaji, SF., Brancheriau, L., Tajdini, A., Hemmasi, AH. and Manouchehri, N., 2011. Effect of soaking process in water on the acoustical quality of wood for traditional musical instruments. BioResources, 6(2):2055–2065.
-Roohnia, M., 2019. Wood: Vibration and acoustic properties, in: Reference Module in Materials Science and Materials Engineering, 19th Ed, Elsevier Inc, Amsterdam, Netherlands, Available online,1-13.
-Segolpayegani, A., Brémaud, I., Gril, J., Thevenon, M.F. and Pourtahmasi, K., 2012. Effect of extractions on dynamic mechanical properties of white mulberry (Morus alba). Journal of Wood Science, 58(2):153-162.
-Wegst, U.K.G., 2006. Wood for sound. American Journal of Botany, 93(10): 1439-1448.
-Xu, W., Wu, Z. and Zhang, J., 2014. Effects of species and growth ring angles on acoustic performance of wood as resonance boards. Wood Fiber Sci, 46(3):412–420.
-Yuanyuan, Y., Rui, L., Xiaodong, Q., Yuxue, Y., Yang, Y., Xianglong, J., Bin, L., Yixing, L. and Zhenbo L., 2021. Effect of extraction on the acoustic vibrational properties of Picea jezoensis var. microsperma (Lindl.), W.C.Cheng & L.K.Fu, 78:24:1-13.