نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دکترای تخصصی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.22092/ijwpr.2023.361802.1751

چکیده

از محدودیت‌های تشخیص میزان عمر مفید باقی‌مانده در اجزای سازه‌های در شرایط مصرف با روش‌های صوتی، عدم امکان محاسبه-ی مدول‌الاستیسیته به دلیل امکان نداشتن خروج قطعه از سازه می‌باشد. بنابراین اکثر درجه‌بندی‌های در حین مصرف در اجزای سازه-هایی از قبیل بناهای تاریخی براساس سنجش سرعت صوت می‌باشد. در این تحقیق به محاسبه‌ی دانسیته‌ی کلی و ناحیه‌ای با روش میزان نفوذ میخ در تراورس‌های چوبی به منظور محاسبات مربوط به تشخیص میزان عمر مفید باقی‌مانده‌ی آن‌ها با تلفیق روش‌های موج‌تنش، ارتعاش طولی آزاد پرداخته شده است. بین مقادیر سرعت صوت کلی و مدول‌الاستیسیته کلی با نتایج ناحیه‌ای حاصل از این فاکتورها در پنج نقطه مورد آزمون در هر یک از تراورس‌ها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. همچنین بین دانسیته‌ی محاسبه شده با روش استاندارد ایزو 13910 و نتایج حاصل از روش میزان نفوذ میخ نیز تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. همبستگی نمایی مطلوبی بین مدول‌الاستیسیته‌ی محاسبه شده با روش موج تنش و مقادیر میرایی ارتعاش طولی وجود داشت. نتایج حاکی از آن بود که تلفیق سه روش مذکور کارایی بسیار مطلوبی جهت کلاسه‌بندی چوب در حین مصرف و بدون خروج از سازه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات