نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده فنی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، بجنورد، ایران

10.22092/ijwpr.2023.361446.1748

چکیده

حفاظت زیستی، یکی از شیوه‌های نوین و دوستدار محیطزیست درحفاظت چوب بوده که در آن میکروارگانیسمهای زنده جایگزین مواد شیمیایی شده‌اند. این پژوهش با هدف بررسی حفاظت زیستی چوب راش در برابر قارچ عامل پوسیدگی سفید (Trametes versicolor) با استفاده از قارچ مایکوپارازیت تریکودرما (Trichoderma harzianum) انجام گرفت. به همین منظور، قدرت بازدارندگی تریکودرما در برابر قارچ عامل پوسیدگی چوب، در محیط کشت دوگانه و همچنین روی چوب مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه‌های چوبی در دو بازه زمانی چهار و هشت هفته‌ای در مجاورت قارچ تریکودرما قرار داده شده و سپس به مدت 16 هفته در معرض قارچ پوسیدگی سفید قرار گرفتند. آزمون کشت دوگانه، قدرت آنتاگونیستی تریکودرما دربرابر قارچ مخرب چوب را اثبات کرد؛ به نحوی که پس از 14 روز، تریکودرما نه تنها مانع گسترش ریسه‌های قارچ مخرب شده بود، بلکه روی میسیلیوم آنها را نیز پوشانده بود. سنجش آنزیم سلولاز نشان داد که این جدایه از تریکودرما توانایی اندکی در ترشح این آنزیم داشته و به همین دلیل پس از تیمار چوب با تریکودرما، نمونه‌ها کاهش جرم بسیار کمی داشتند؛ نتیجه‌ای که با طیف‌سنجی مادون قرمز نیز تایید شد. مدت زمان مجاورت‌دهی چوب با تریکودرما عامل مهمی در قدرت بازدارندگی بود؛ به‌طوریکه افزایش یک ماهه زمان تیمار باعث شد که میزان کاهش جرم چوب های راش از حدود 15% به زیر 1% برسد و این درحالی است که کاهش جرم نمونه های شاهد بیش از 30% بود. درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که تیمار بلند مدت چوب راش با قارچ تریکودرما تاثیر مخربی بر چوب نداشته و باعث حفاظت آن در برابر قارچ مولد پوسیدگی سفید می‌شود. از این رو، استفاده از این نوع حفاظت زیستی برای پیش‌تیمار چوب راش و یا ترکیب آن با مواد حفاظتی دیگر پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

-Atanasova, L., Crom, S. L., Gruber, S., Coulpier, F., Seidl-Seiboth, V., Kubicek, C. P. and Druzhinina, I. S., 2013. Comparative transcriptomics reveals different strategies of Trichoderma mycoparasitism. BMC genomics, 14: 1-15.
-Bailey P.J., Liese, W. and Rosch, R., 1968. Some aspects of cellulose degradation in lignified cell walls. Biodeterioration of Materials. 1st Int Biodetn Symp Southampton. Elsevier, Essex, 546–557.
-Bari, E., Schmidt, O., and Oladi, R. 2015. A histological investigation of Oriental beech wood decayed by Pleurotus ostreatus and Trametes versicolor. Forest Pathology, 45(5): 349-357.
-Bari, E., Mohebby, B., Naji, H. R., Oladi, R., Yilgor, N., Nazarnezhad, N. and Nicholas, D. D., 2018. Monitoring the cell wall characteristics of degraded beech wood by white-rot fungi: Anatomical, chemical, and photochemical study. Maderas. Ciencia y tecnología, 20(1): 35-56.
-Bari, E., Daniel, G., Yilgor, N., Kim, J. S., Tajick-Ghanbary, M. A., Singh, A. P., and Ribera, J., 2020. Comparison of the decay behavior of two white-rot fungi in relation to wood type and exposure conditions. Microorganisms, 8(12): 1931.
-Behdad, E., 1988. Pests and Diseases of Forest Trees and Shrubs and Ornamental Plants of Iran. Sepehr Publication, Esfahan, 807p (In Persian).
-Bell, D. K., Wells, H. D. and Markham, C. R., 1982. In vitro antagonism of Trichoderma species against six fungal plant pathogens. Phytopathology, 72(4): 379-382.
-Benítez, T., Rincón, A. M., Limón, M. C. and Codon, A. C., 2004. Biocontrol mechanisms of Trichoderma strains. International microbiology, 7(4): 249-260.
-Błaszczyk, L., Strakowska, J., Chełkowski, J., Gąbka-Buszek, A. and Kaczmarek, J., 2016. Trichoderma species occurring on wood with decay symptoms in mountain forests in Central Europe: genetic and enzymatic characterization. Journal of Applied Genetics, 57: 397-407.
-Burcham, D. C., Wong, J. Y., Abarrientos Jr, N. V., Mohamed Ali, M. I., Fong, Y. K. and Schwarze, F. W., 2017. In vitro evaluation of antagonism by Trichoderma spp. towards Phellinus noxius associated with rain tree (Samanea saman) and Senegal mahogany (Khaya senegalensis) in Singapore. BioRxiv, 151753.
-European Standard EN 113, 1996. Wood preservatives—test method for determining the protective effectiveness against wood destroying basidiomycetes—determination of the toxic values. CEN, European Committee for Standardization.
-Florencio, C., Couri, S. and Farinas, SC., 2012, Correlation between agar plate screening and solid-state fermentation for the prediction of cellulase production by Trichoderma strains Enzyme Research, 28(7):1-8.
-Fukasawa, Y., Osono, T. and Takeda, H., 2011. Wood decomposing abilities of diverse lignicolous fungi on nondecayed and decayed beech wood. Mycologia, 103(3): 474-482.
-Harman, G. E., Howell, C. R., Viterbo, A., Chet, I. and Lorito, M., 2004. Trichoderma species opportunistic, avirulent plant symbionts. Nature reviews microbiology, 2(1): 43-56.
-Jaklitsch, W. M., 2011. European species of Hypocrea part II: species with hyaline ascospores. Fungal diversity, 48: 1-250.
-Karim, M., Daryaei, M. G., Torkaman, J., Oladi, R., Ghanbary, M. A. T., Bari, E. and Yilgor, N., 2017. Natural decomposition of hornbeam wood decayed by the white rot fungus Trametes versicolor. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 89: 2647-2655.
-Karim, M., Ghodskhah Daryaei, M., Torkaman, J., Oladi, R. and Tjick Ghanbary M. A., 2018. Effect of environmental changes (temperature and moisture) on destructive behavior of the white rot fungus Trametes versicolor on chestnut-leaved oak, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(1):75-85. (In Persian).
-Kubicek, C. P., Herrera-Estrella, A., Seidl-Seiboth, V., Martinez, D. A., Druzhinina, I. S., Thon, M. and Mukherjee, M., 2011. Comparative genome sequence analysis underscores mycoparasitism as the ancestral life style of Trichoderma. Genome biology, 12(4), R40.
-Lee, J., Huh, N., Hong, J. H., Kim, B. S., Kim, G. H. and Kim, J. J., 2012. The antagonistic properties of Trichoderma spp. inhabiting woods for potential biological control of wood-damaging fungi. Holzforschung, 66(7): 883-887.
-Pandey, K. and Pitman, A., 2003. FTIR studies of the changes in wood chemistry following decay by brown-rot and white-rot fungi. Internationnal biodeteroration and biodegradation 52: 151-160.
-Ramezanpour, M., Oladi, R., Ahmadzadeh, M. and Tarmian, A., 2020. Bio-control of white and brown rot in beech and spruce wood using Bacillus amyloliquefaciens, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 11(2):293-303 (In Persian).
-Rayner, A. D. and Boddy, L., 1988. Fungal decomposition of wood. Its biology and ecology. John Wiley & Sons Ltd., 602p.
-Ribera, J., Fink, S., del Carmen Bas, M. and Schwarze, F.W., 2017. Integrated control of wood destroying basidiomycetes combining Cu-based wood preservatives and Trichoderma spp. PloS one, 12(4), e0174335.
-Saechow, S., Thammasittirong, A. and Thammasittirong, S., 2016. In vitro inhibitory effect of Bacillus subtilis BAS114 against Curvularia lunata. Advances in Environmental Biology, 10(1): 176-183.
-Seng, J., Herrera, G., Vaughan, C. S. and McCoy, M. B., 2014. Use of Trichoderma fungi in spray solutions to reduce Moniliophthora roreri infection of Theobroma cacao fruits in Northeastern Costa Rica. Revista de Biología Tropical, 62(3): 900-907.
-Schubert, M., Fink, S. and Schwarze, F. W., 2008. Evaluation of Trichoderma spp. as a biocontrol agent against wood decay fungi in urban trees. Biological control, 45(1): 111-123.
-Schmidt, O., 2007. Indoor wood-decay basidiomycetes: damage, causal fungi, physiology, identification and characterization, prevention and control. Mycological Progress, 6:261-279.
-Schwarze, F. W., Jauss, F., Spencer, C., Hallam, C. and Schubert, M., 2012. Evaluation of an antagonistic Trichoderma strain for reducing the rate of wood decomposition by the white rot fungus Phellinus noxius. Biological Control, 61(2): 160-168.
-Shahraki M., Heydari A. and Hasanzadeh N., 2009. Investigation of antibiotic, siderophore, volatile metabolites production by Bacillus and Pseudomonas bacteria. Iranian Journal of Biology, 22(1): 71-84. (In Persian).
 -Susi, P., Aktuganov, G., Himanen, J. and Korpela, T., 2011. Biological control of wood decay against fungal infection. Journal of Environmental Management, 92:1681-1689.
-Verma, M., Brar, S. K., Tyagi, R. D., Surampalli, R. N. and Valero, J. R., 2007. Antagonistic fungi, Trichoderma spp.: panoply of biological control. Biochemical Engineering Journal, 37(1): 1-20.
-Viterbo, A., Ramot, O., Chernin, L. and Chet, I., 2002. Significance of lytic enzymes from Trichoderma spp. in the biocontrol of fungal plant pathogens. Antonie Van Leeuwenhoek, 81:549-556.