نوع مقاله : خمیر کاغذ و کاغذ

نویسندگان

1 دانشیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

2 دکتری صنایع خمیر و کاغذ، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

3 استادیار، گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

چکیده

سابقه و هدف: امروزه با افزایش جمعیت، افزایش تقاضای مصرف کاغذ و مقوا و همچنین محدودیت بیشتر مواد اولیه مصرفی، تولید کاغذ از خمیرکاغذ های پربازده و مکانیکی جایگاه ویژه و خاص خود را پیدا کرده است. این خمیرکاغذها راندمان بیش از 85 درصد دارند و مقدار ماده چوبی حل شده در آن ها کمتر از خمیرهای شیمیایی و نیمه شیمیایی است، اما بعلت وجود لیگنین، مواد عصاره‌ای و یون‌های فلزی موجود در این خمیرکاغذ ها، مصرف آن ها را به زمان های کوتاه مدت محدود کرده است و در طولانی مدت دچار برگشت روشنی و زردشدگی نوری می‌شوند. این تحقیق با هدف تاثیر افشاندن DTPA، نانوسلولز و نانوکیتوزان بر ویژگی‌های نوری خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی (CMP) انجام گرفت.
مواد و روش ها: به همین منظور، ابتدا مقداری ازخمیرشیمیایی-مکانیکی(CMP) رنگبری شده کارخانه چوب و کاغذ مازندران به عنوان نمونه شاهد انتخاب شد. از خمیرکاغذ‌های مذکور کاغذهایی با وزن پایه gr/m2 60 تهیه شد. در این تحقیق، نانوسلولز از نوع نانوسلولز فیبریله شده، با پتانسیل زتا منفی، که با روش مکانیکی تهیه شده، از شرکت دانش بنیان نانونوین پلیمر( پارک علم و فن آوری مازندران)(ساری-ایران)، با متوسط قطر الیاف 35 نانومتر و درصد خلوص حدود 99 درصد خریداری و در 2سطح 0 و 2 درصد بر روی کاغذ های حاصل از خمیرکاغذ CMP افشانده شد. نانوکیتوزان نیز که به صورت پودری کرم رنگ و شفاف می‌باشد، از شرکت Seafresh کشور تایلند با وزن ملکولی 270 کیلودالتون، درجه استیلاسیون 93 درصد تهیه شد. محلول نانوکیتوزان در 2سطح 0 و 2 درصد بر روی کاغذ های حاصل از خمیرکاغذ CMP افشانده شد. دی اتیلن تری آمین پنتا استیک اسید (DTPA) با مقدار مواد جامد 50 درصد و ویسکوزیته cps 25 از شرکت DIPER-Samchun (کره جنوبی) تهیه گردید. ابتدا مقداری DTPA بصورت محلول 0/5 درصد آماده سازی و سپس بر روی کاغذ های دست ساز افشانده شد. بعد از ساخت کاغذهای دست‌ساز 60 گرمی، عملیات افشاندن بر روی سطح تعدادی از نمونه‌های آزمونی با استفاده از 2 درصد نانو کیتوزان، 2 درصد نانوسلولز و 0/5 درصد DTPA ، به‌صورت جداگانه و همزمان و در زمان20 ثانیه و در فاصله 20 سانتی‌متر انجام شد. سپس با رعایت شرایط استاندارد، ویژگی‌های نوری نمونه ها شامل روشنی، ماتی، زردی و سبزرنگی کاغذ ها با استفاده از آزمون‌های استاندارد TAPPI و ASTMاندازه‌گیری شد.
یافته های تحقیق: نتایج این پژوهش نشان داد که با افشاندن DTPA، نانوسلولز و نانوکیتوزان روشنی، زردی، سبزرنگی، فاکتور L* و ماتی افزایش و فاکتورa* در کاغذ حاصل روند کاهشی را نشان داده است. با افشاندن نانوسلولز بر روی نمونه‌های آزمونی اکثر ویژگی‌های نوری بجز زردی کاغذ حاصل بهبود معنی‌داری از خود نشان داده است. در این حالت مناسب‌ترین ویژگی‌ها در کاغذ حاصل از افشاندن DTPA و همچنین در تیمار افشاندن هم‌زمان DTPA، نانوسلولز و نانوکیتوزان بر روی کاغذ های دست ساز مشاهده گردید، که باعث افزایش و بهبود تمامی ویژگی های نوری بصورت معنی‌داری شده است، که می‌توان آن را به عنوان تیمار برتر انتخاب و معرفی کرد. نتایج ارزیابی برگشت درجه روشنی کاغذ حاصل از خمیر کاغذ CMP نشان داد که اغلب تیمارها منجر به کاهش نسبی برگشت درجه روشنی کاغذ شده است. در بین تیمارهای مختلف، کمترین مقادیر برگشت درجه روشنی در کاغذ حاصل از افشاندن DTPA 5/0 درصد و بیشترین آن با افشاندن نانوکیتوزان بر روی کاغذ حاصل به‌دست آمده‌ است. نتایج ارزیابی تصاویر SEM نمونه های آزمونی نیز نشان داد که در مقایسه با نمونه شاهد، با افشاندن نانو کیتوزان و نانوسلولز و همچنین در تیمار افشاندن هم‌زمان DTPA، نانوسلولز و نانوکیتوزان کاغذ حاصل دارای ویژگی‌های سطحی و ساختاری مطلوب‌تری بوده و وجود فضاهای خالی (حفره‌) کمتر و سطح اتصال بیشتری الیاف در نمونه‌های آزمونی آن، می تواند ویژگی‌های نوری مطلوب‌تری را از خود دهد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که با افشاندن نانوسلولز، نانو کیتوزان و DTPA بر روی نمونه‌های آزمونی، خواص نوری، روشنی، سبزی، ماتی، فاکتور a* ، فاکتور l* ، زردی و برگشت روشنی بهبود یافته است. علاوه بر این، در بین تیمارهای مختلف، تیمار افشاندن با DTPA در کهنه شدگی حرارتی طولانی مدت و استفاده از نانو کیتوزان و نانو سلولز در کهنه شدگی حرارتی کوتاه‌مدت، اثرات قابل‌توجهی بر پایداری روشنی و کاهش بازگشت رنگ کاغذ داشته، در نتیجه، دوام کاغذ در برابر تخریب حرارتی افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

-Abdulkhani, A., Mirshokraie, S.A., Enayati, A.A. and Latibari, A.J., 2005. Evaluation of mechanical and optical properties of modified bagasse chemi-mechanical pulp through acetylation in liquid phase, Iranian Polymer Journal, 14(11), 982-988.
-Aliniyay Lakani, S., Afra, E. and Yousefi, H., 2016. Studying the effect of pulp refining and paper pressing and using nano-fibrillated cellulose to improve the CMP pulp properties, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 31(2), 224-236. (in Persian).
-Asadi, F., Nazarnezhad, N. and Asadpour Attoeii, Gh., 2016. Preparation of nano-cellulose from cladophora, fibrous algae, and utilizing at the product to improve the strength properties of CMP pulp, Iranian Journal of Wood and Paper science Research, 31(4), 695-702.
-Ashoori, A.Z., Harun, J., Zin, W.M., Raverty, W.D. and Nor, M., 2005. Effect of chitosan addition on the surface properties of kenaf (Hibiscus cannabinus) paper, Iranian Polymer Journal, 14(9), 807-814.
-ASTM D-15, 2015. Standard practice for calculating yellowness and whiteness indices from instrumentally measured color coordinates, ASTM International, West Conshohocken, PA, USA.
-Andrady, A.L. and Searle, N.D., 1995. Photo-yellowing of mechanical pulps; Part 2: Activation spectra for light-induced yellowing of newsprint paper by polychromatic radiation. TAPPI J, 78: 131-138.
-Ghasemian, A. and Ghaffari, M., 2019. The investigation of the spraying of cellulose nanofibers (CNF) and Nano chitosan on the properties writing & printing (W&P) Paper, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 10(2), 249-260.
-Glittenberg, D., 1993. Starch alternatives for improved strength, retention and sizing, TAPPI Journal, 79(11), 215-219.
-Hadilam, M., Afra, E. and Yousefi, H., 2013. Effect of cellulose nano-fibers on the properties of bagasse paper, Journal of Forest and Wood Products, 66(3), 351-366. DOI: 10.22059 / JFWP.2013.36119
-Henriksson, M., Berglund, L.A., Laksson, P., Lindström, T. and Nishino, T., 2008. Cellulose nano-paper structures of high toughness, Biomacromolecules, 9(6), 1579-1585. DOI: 10.1021/bm800038n
- Kasmani, J. and Samariha, A., 2019. Effect of nano-cellulose on the improvement of the properties of paper newspaper produced from chemi-mechanical pulping, BioResources 14(4), 8935-8949. DOI: 10.15376/biores.14.4.8935-8949
-Luiss, A.J. and Jackson, C., 2002. Textbook of Pulping Technology, McGraw-Hill, New York, NY.
-Li, H., Du, Y. and Xu, Y., 2004. Interaction of cationized chitiosan with components in a chemical pulp suspension, carbohydrate polymers journal, 58, 205-214.
-Nicu, R., Bobu, E. and Desbrieres, J., 2010. Chitosan as cationic polyelectrolyte in wet-end papermaking system, Cellulose Chemistry and Technology Journal, 42(1-2), 105-111.
-Nogi, M., Iwamoto, S., Nakagaito, N.A. and Yano, H., 2009. Optically transparent nano-fiber paper, Advanced Materials, 21(16), 1595-1598. DOI: 10.1002/adma.200803174
-Nazrnezhad, N., Orand, M. and Resalati, H., 2023. The effect of chitosan coating on the strength and barrier properties of liner paper, Iranian Journal of Wood and Paper Science and Technology, 38)1), 37-47.
-Pourkarim Dodangeh, H., Jalali Torshizi, H.  Rudi, H. and Ramzani, O., 2016. Performance of nano fibrillated cellulose(NFC) and chitosan bio-polymeric system on recycled and paper properties of old corrugated containers, Iranian Journal of Wood and Paper Science Industries 7)2), 297-309.
-Rahmaninia, M., Rohi, M., Ramezani, O. and Zabihzadeh, S.M., 2015. The effect of pulp suspension pH on the performance of chitosan-nanobentonite as a dry strength Fadditive in hardwood CMP pulp, Journal of Forest and Wood Products, 68(2), 347-357. DOI: 10.22059/JFWP.2015.54836
-Steckel, H. and Mindermann-Nogly, F., 2003. Production of chitosan pellets by extrusion/ spheronization, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 57(1), 107-114. DOI: 10.1016/S0939-6411(03)00156-5
-Tajik, M., 2015. Using of nano-cellulose, polyacrylamide and cationic starch in internal H-bond reinforced of bagasse printing Paper, Master’s Thesis, Shahid-Behesti University, Tehran, Iran, (in Persian).
-TAPPI, 2009. TAPPI Standards, Technical Information Papers, and Useful ‎Methods, ‎TAPPI Press, Atlanta, GA, USA.‎
-Javid, E., Azadfallah, M. and Hamzeh, Y., 2022. The effect of incorporating cellulose and chitosan nano-fibers into pigment coating formulation on the physical and mechanical properties of test liner, Iranian Journal of Wood and Paper Science Industries, 13)2), 133-145.
-Rudi, H., Jalali Torshizi, H., Atun, D. and Jafari Petroudy, S.R., 2018. Effect of applying nanofibers on the properties of multiply paper made from recycled fibers, Iranian Journal of Wood and Paper Science Industries, 9)3), 395-369.
-Vaysi, R. and Yossofi Golordi, Y., 2020. Effect of nano-fibrillated cellulose and chitosan bio-polymeric system on the optical and mechanical properties of chemi-mechanical pulp (CMP), Iranian Journal of Wood, Paper Sci., and Technology 35(1), 61-75.
-Vaysi, R. and Ebadi, S.E., 2021. Thermal yellowing of hornbeam chemi-mechanical pulps bleached ‌with hydrogen peroxide and sodium dithionite, BioResources 16, 7635-7647.
-Vaysi, R. and Kord, B., 2013. The effects of H2O2 bleaching and DTPA spraying on the brightness stability of hornbeam CMP pulp following accelerated irradiation aging, BioResources, 8(2), 1909-1917. DOI: 10.15376/biores.8.2.1909-1917
-Wagberg, L., Forsberg, S., Johansson, A. and Juntti, P., 2002. Engineering of fiber surface properties by application of polyelectrolyte multilayer concept. Part 1. Modification of paper strength, Journal of Pulp and Paper Science, 28(7), 222-228.
-Yoon, S.-Y. and Deng, Y., 2006. Clay-starch composites and their application in papermaking, Journal of Applied Polymer Science, 100(2), 1032-1038. DOI: 10.1002/app.23007
-Yousefi, H., Nishino, T., Faezipour, M., Ebrahimi, G. and Shakeri, A., 2011. Direct fabrication of all-cellulose nanocomposite from cellulose microfibers using ionic liquid-based nanowelding, Biomacromolecules, 12(11), 4080-4085. DOI: 10.1021/bm201147a