نوع مقاله : حفاظت و اصلاح چوب

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته حفاظت و اصلاح چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 استادیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 استاد گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

4 دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: چوب بعنوان یک ماده‌ای آلی توسط عوامل مخربی همچون قارچ‌ها و حشرات دچار تخریب می گردد. یکی از راههای حفاظت در برابر این عوامل، تیمار چوب آلات با مواد حفاظتی می باشد. استفاده از مواد حفاظتی محلول در آب به دلیل مزایایی زیادی که دارد بسیار متداول می‌باشد. استفاده از چوب آلات تیمار شده با این مواد حفاظتی در محیط های بیرونی، آنها را در معرض آبشویی و هوازدگی قرار می دهد. استفاده از پوشش ها می‌تواند روشی کارآمد در این زمینه باشد. در این تحقیق، کارایی دو پوشش شفاف آکریلیکی و آلکیدی جهت افزایش مقاومت به هوازدگی نمونه‌های چوبی تیمار شده با مواد حفاظتی محلول در آب مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در این تحقیق از نمونه‌های چوبی سالم و بدون عیب از چوب صنوبر دلتوئیدس با ابعاد 12×10×2 سانتی متر (L،T،R) تهیه و با مواد حفاظتی ACC (اسید مس-کروم)، CCB (مس- کروم-برون) وACQ-C (آلکالاین مش-کوات) به روش خلا/فشار اشباع شدند و در ادامه از رنگ ای شفاف آلکیدی و آکریلیکی برای پوشش دهی سطح نمونه‌ها استفاده شد .و در نهایت پس از اعمال رنگ بر روی آن ها به مدت یکسال در معرض هوازدگی طبیعی قرار داده شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد نوع پوشش تاثیر معنی‌داری بر رنگ و مقاومت به چسبندگی نمونه‌های تیمار شده با مواد حفاظتی داشته است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که کلیه نمونه ها در اثر هوازدگی دچار تغییرات رنگی و کاهش مقاومت چسبندگی پوشش مورد استفاده شده‌اند که در این بین شدت تغییر رنگ و تخریب نمونه های دارای پوشش آکریلیکی بیشتر از نمونه های آلکیدی بوده است
نتیجه گیری: به طور کلی می توان گفت رنگ آلکیدی عملکرد حفاطتی بهتری برای چوب های تیمار شده در برابر هوازدگی از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

-Akbarnezhad, M., Rasouli, D., Yousefi, H. and Mashkour, M., 2020. Weath Ering Performance of Beech Wood Coated with Acrylic Paint Containing UV Stabilizers of Dihydroxy Benzophenone and Nano Zinc Oxide. Drvna industrija, 71(4): 403-409.
-Allen, N., Regan, C., McIntyre, R., Johnson, B. and Dunk, W., 1997. The photooxidation and stabilisation of water-borne acrylic emulsions. Progress in Organic Coatings, 32(1-4): 9-16.
-Asadian, M., Rafighi, A. and Khazaian, A., 2021. Study on physical properties and weathering resistance of wood modified by formaldehyde-based resins containing nano zinc oxide. Iranian journal of Wood and Paper industries, 11(4): 599-610.
-ASTM, A., 2010. D4541-09e1, standard test method for pull-off strength of coatings using portable adhesion testers. Adhesives, American Society for Testing and Materials.
-ASTM, H., D2244–Standard Test Method for Calculation of Color Differences from Instrumentally Measured Color Coordinates. Aluminum Sun Shade, 10(70): 13-13.
-Bulian, F., Collavini, F. and Matellon, A., 2017. Investigating the effects of weathering on wood coatings. FME Transactions, 45(3): 405-411.
-Chang, S.T. and Chou, P.L., 2000. Photodiscoloration inhibition of wood coated with UV-curable acrylic clear coatings and its elucidation. Polymer Degradation and Stability, 69(3): 355-360.
-Dawson, B.S., Singh, A.P., Kroese, H.W., Schwitzer, M. A., Gallagher, S., Riddiough, S.J. and Wu, S., 2008. Enhancing exterior performance of clear coatings through photostabilization of wood. Part 2: coating and weathering performance. Journal of Coatings Technology and Research, 5(2): 207.
-Guo, A., Cooper, P.A. and Ung, T., 2005. Fixation and leaching characteristics of acid copper chromate (ACC) compared to other chromium-based wood preservatives. Forest products journal, 55(7/8): 72.
-Humar, M., Pavlič, M., Žlindra, D., Tomažič, M. and Petrič, M., 2011. Performance of waterborne acrylic surface coatings on wood impregnated with Cu-ethanolamine preservatives. Bulletin of Materials Science, 34: 113-119.
-Karbalaei, H., Tarmian, A., Rasouli, D. and Pourmahdian, S., 2022. Effects of UV-curing epoxy acrylate and urethane acrylate coatings incorporated with ZnO nanoparticles on weathering resistance of thermally modified timber. Wood Material Science & Engineering, 17(6): 868-877.
-Nejad, M. and Cooper, P., 2011. Exterior wood coatings. Part-1: Performance of semitransparent stains on preservative-treated wood. Journal of Coatings Technology and Research, 8: 449-458.
-Perrin, F.-X., Merlatti, C., Aragon, E. and Margaillan, A., 2009. Degradation study of polymer coating: improvement in coating weatherability testing and coating failure prediction. Progress in Organic Coatings, 64(4): 466-473.
-Perrin, F.X., Irigoyen, M., Aragon, E. and Vernet, J.,2000. Artificial aging of acrylurethane and alkyd
paints: a micro-ATR spectroscopic study. Polymer degradation and stability, 70(3): 469-475.
-Pintus, V., Wei, S. and Schreiner, M., 2016. Accelerated UV ageing studies of acrylic, alkyd, and polyvinyl acetate paints: Influence of inorganic pigments. Microchemical Journal, 124: 949-961.
-Zhang, J., Kamdem, D. P. and Temiz, A., 2009. Weathering of copper–amine treated wood. Applied Surface Science, 256(3): 842-846.