شرایط مختلف ماشی نکاری چوب پالونیا با CNC: تاثیر بر عوامل زبری گروه آبوت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این پژوهش عوامل اثرگذار بر زبری سطح چوب پالونیا طی فرایند فرزکاری
گرده بینه های پالونیا با استفاده از اره نواری برش داده شده و الوارها در فضای سرپوشیده و در جریان هوای آزاد خشک
آماده CNC 2/5 سانتی متر تهیه و برای برش کاری با دستگاه ×10× شدند. از الوارهای خشک شده نمونه هایی به ابعاد 15
برش داده شدند. سرعت چرخشی محور در ASTM D- براساس استاندارد شماره 166687 CNC گردید. نمونه ها در دستگاه
دو سطح 10000 و 18000 دور در دقیقه ، سرعت تغذیه در دو س طح 6 و 12 متر در دقیقه، عمق برش در دو سطح 1 و 5
میلیمتر، روش کار به دو صورت همراه و مقابل و الگوی برش به دو صورت در جهت مماسی و شعاعی به عنوان عوامل
متغیر انتخاب گردیدند . ناهمواری سطح نمونه های برش خورده با ب ه کارگیری روش پروفیلومتری و براساس استاندارد
استفاده شد . (Rvk و Rpk, Rk,) مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور ارزیابی زبری سطح از عوامل گروه آبوت ISO 13565
میزان تأثیر عوامل مورد مطالعه، تحت آزمون فاکتوریل شکسته، در قالب طرح کاملا تصادفی در سطح اطمینان % 95 مورد
بررسی قرار گ رفت. نتایج نشان داد که سرعت چرخشی محور ، روش کار و سرعت تغذیه اثر معنی داری بر عوامل زبری
گروه آبوت داشت. بدین صورت که با افزایش سرعت چرخشی محور و کاهش سرعت تغذیه مقادیر عوامل زبری کاهش
یافت و منجر به افزایش کیفیت سطح گردید . روش کار مقابل باعث افزایش مقادیر عوامل زبری و نهایتا افزایش زبری
سطح نمونه ها شد.

کلیدواژه‌ها