دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
تعیین میزان انتشار فرمالدهید از فراوردههای مرکب چوبی

محمد مهدی برآزنده؛ حسین حسینخانی؛ سعید اسحاقی؛ عباس فخریان

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 195-204

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2775

چکیده
  چکیده با توجه به تأثیر نامطلوب گاز فرمالدهید بر سلامت انسان و محیط‌زیست، میزان انتشار این گاز از یک فراورده چوبی، تعیین گردیده تا بدین طریق روشی عملی برای اندازه‌گیری میزان انتشار این گاز از هر فراورده چوبی دیگر ارائه گردد. بدین منظورنمونه‌های تخته خرده‌چوب از چوب درخت زرد تاغ با تغییر گرادیان رطوبتی در سه سطح و با استفاده ...  بیشتر

بررسی شاخص‌های مؤثر بر واردات محصولات مبلمان چوبی به ایران

آژنگ تاج دینی؛ امیر حسین تقدسی؛ شادمان پورموسی؛ احمد جهان لتیباری؛ وحید رضا صفدری

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 205-223

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2776

چکیده
  در طی سالیان اخیر با توجه به نوآوری‌های صورت پذیرفته در تولید، بسته‌بندی و حمل ونقل انواع مبلمان چوبی، تجارت جهانی این محصولات رشد چشمگیری داشته است. این مسئله به‌همراه برخی مشکلات چشمگیر در تولید و بازاریابی، سبب گردیده واردات انواع مختلف مبلمان چوبی به ایران از رشد قابل ملاحظه‌ای در طی سالیان اخیر برخوردار باشد. جهت حصول ...  بیشتر

بررسی امکان ساخت تخته خرده‌چوب سه لایه با استفاده از ساقه نخود زراعی

حسین رنگ آور؛ بهزاد بازیار؛ حامد اکبری

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 224-237

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2786

چکیده
  چکیده در این مطالعه امکان استفاده از پسماند ساقه نخود، در ساخت تخته خرده‌چوب سه لایه به‌صورت خالص در لایه رویی با خرده‌چوب صنعتی در لایه مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. درصد اختلاط ساقه نخود با خرده‌چوب صنعتی به‌ترتیب در سه سطح (25 درصد ساقه نخود: 75 درصد خرده‌چوب)، (40 درصد ساقه نخود: 60 درصد خرده‌چوب) و (55 درصد ساقه نخود: 45 درصد ...  بیشتر

تشخیص معایب در اتصالات از طریق تغییرات حاصل در ضریب همبستگی و مدول برشی‌ دینامیک در چوب راش

مصطفی کهن ترابی؛ مهران روح نیا

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 238-257

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2789

چکیده
  چکیده در این تحقیق به بررسی امکان ردیابی نقص در اتصالات‌فارسی و انگشتی از طریق تغییرات حاصل در ضریب‌همبستگی و مدول‌برشی دینامیک پرداخته شده است. تعداد 42 نمونه سالم و بدون عیب ظاهری مطابق با استاندارد بین‌المللی ISO شماره 3129 انتخاب و پس از ایجاد دو اتصال فارسی و انگشتی در سه سطح چسب‌گذاری شده و تحت آزمون ارتعاش آزاد خمشی در ...  بیشتر

بررسی اثر کندسوزکنندگی نانوولاستونیت در چوب نرّاد (Abies alba)

آذر حقیقی پُشتیری؛ حمیدرضا تقی یاری؛ علی نقی کریمی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 252-265

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2791

چکیده
  در این مطالعه قابلیت کندسوزکنندگی نانو­ولاستونیت در چوب نراد (Abies alba) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان جذب آب و واکشیدگی حجمی نمونه­ها نیز اندازه­گیری شد. نمونه­های آزمونی طبق استاندارد 11925ISO  مربوط به اندازه­گیری خواص مقاومت به آتش و استانــــدارد 2002- 4446 ASTM-D مربوط به اندازه­گیری خواص فیزیکی تهیه شدند. اشباع نمونه‌های ...  بیشتر

تولید تخته خرد هچوب با استفاده از چسب اوره فرمالدهید اصلاح شده با تانن فرمالدهید

سیما ُُُُسپهوند؛ سعید ضیایی خسرو شاهی؛ تقی طبرسا

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 266-276

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2792

چکیده
  در این تحقیق با استفاده از مخلوط تانن فرمالدهید و چسب اوره فرمالدهید تخته خرده چوب ساخته شده و ویژگی های آنمورد بررسی قرارگرفت . تختههای آزمایشی با توجه به عوامل متغیر شامل درصد جایگزینی تانن فرمالدهید در اوره فرمالدهید(سطوح صفر، 20،10 و 30 درصد ) و زمان پرس ( 12 و 15 دقیقه) ساخته شد ه و خواص آ نها اندازه گیری شد . داده ها ی به دستآمده در قالب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی امکان استفاده از کا ه گندم و قوز ه پنبه استان گلستان در ساخت تخته خرد ه کاه و تقویت آن با نانورس

مصطفی یحیوی دیزج؛ آسیه خزینی؛ تقی طبرسا

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 277-289

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2933

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از اختلاط کا ه گندم و قوز هپنبه، تخته خرد ه کاه با چسب اور ه فرمالدهید تولید و خواص آن با60 و 80 درصد نانورس 0 و 2 درصد براساس ، نانورس تقویت شد . درصد اختلاط قوزه پنبه با کا ه گندم در سه سطح ب ه ترتیب 40وزن خشک چسب به عنوان عوامل متغیر انتخاب گردید . نمونههای شاهد نیز از 100 درصد کاه گندم ساخته شدند . خو اصفیزیکی و مکانیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر همزمان جفت کننده های ایزو سیانات (HMDI) و مالئیک انیدرید (MAPE) بر روی خواص مکانیکی چندسازه آرد چوب-پلی اتیلن سنگین

عبدالله شاکری؛ وحیدرضا صفدری؛ مهران روح نیا؛ امیر نوربخش

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 290-300

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2934

چکیده
  جفت کننده ها در فرآورده های چند سازه چوب پلاستیک نقش مهمی را در بهبود اتصال بین فیبرهای چوبی قطبی و ماده زمین ةپلاستیک غیر قطبی بازی می کنند. افزودن مقدار مطلوب جفت کننده ها به مخلوط چوب پلاستیک باعث می شود تا مقاومتجزء رایج ترین (HMDI) و ایزوسیانات (MAPE) مکانیکی چنین فرآورده ای به میزان قاب لتوجهی افزایش یابد. مالئیک انیدریدجفت کننده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شرایط مختلف ماشی نکاری چوب پالونیا با CNC: تاثیر بر عوامل زبری گروه آبوت

محمد آقاخانی؛ ابوالقاسم خزائیان؛ محراب مدهوشی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 301-312

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2935

چکیده
  در این پژوهش عوامل اثرگذار بر زبری سطح چوب پالونیا طی فرایند فرزکاریگرده بینه های پالونیا با استفاده از اره نواری برش داده شده و الوارها در فضای سرپوشیده و در جریان هوای آزاد خشکآماده CNC 2/5 سانتی متر تهیه و برای برش کاری با دستگاه ×10× شدند. از الوارهای خشک شده نمونه هایی به ابعاد 15برش داده شدند. سرعت چرخشی محور در ASTM D- براساس استاندارد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تیمار حرارتی خرده های مغز ساقه کنف بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده از آن

علی پسرکلو؛ محمد رضا دهقانی فیروزآبادی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ تقی طبرسا

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 313-328

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2936

چکیده
  این پژوهش با هدف ساخت تخته های مقاوم به رطوبت از خرده های تیمار حرارتی شده مغز ساقه کنف انجامگردید. با استفاده از خردههای تیمار شده مغز کنف با بخار در دمای 170 درجه سانتیگراد، با 2 زمان 30 و 60دقیقه و 3 نوع رزین اور هفرمالدئید، ملامی نفرمالدئید و مخلوط آنها به نسبت 50 درصد از هر رزین 27 تختهآزمایشگاهی ساخته شد. ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی اندازهگیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خواص دی الکتریک خمیرکاغذهای سودا و کرافت آغشته به روغن

کژال مرادیان گیلان؛ lمحمد آزاد فلاح؛ امیر عباس شایگانی اکمل؛ علی عبدالخانی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 329-340

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2937

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی ویژگی­های دی­الکتریک خمیرکاغذهای رنگبری نشده سودای باگاس و کرافت الیاف بلند و مخلوطی از این دو خمیرکاغذ انجام شد. برای این منظور بعد از تنظیم درجه‌روانی خمیرکاغذها در دو سطحml 25±400 و ml 25±200، کاغذهای دست­ساز با وزن پایه 60 g/m2 ساخته و تا رسیدن به رطوبت حدود صفر خشک شدند. فرایند آغشته­سازی با روغن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
استفاده از پرتوهای X برای مطالعه تغییرات رویش سالیانه کاج تهران

سعید مهرابی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 341-353

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2949

چکیده
  استفاده از روش‌های غیرمخرب برای مطالعه جنگل و کیفیت چوب آن و بررسی تغییرات رویش سالیانه درخت از اهمیّت خاصی برخوردار می‌باشد. با توجه به این موضوع تغییرات رویش سالیانه کاج تهران مورد مطالعه، و با استفاده از پرتوهای X، پهنی دوایر، چوب‌بهاره، چوب‌تابستانه و درصد بافت آنها مشخص گردید. عامل مؤثر در تغییر پهنای‌دایره رویش در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهبود ویژگی های چسب نشاسته مورد استفاده در صنایع کارتن سازی

نگین نیک بین؛ سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ امیر محسن ناظری

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 354-363

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2950

چکیده
  نشاسته خام با ویژگی‌های نسبتاً مناسب ازجمله زیست‌تخریب‌پذیر بودن، کاربرد گسترده‌ای در صنایع کارتن‌سازی به‌عنوان چسب دارد. امروزه در این کارخانه‌ها عمدتاً از نشاسته ذرت برای تولید چسب استفاده می‌شود. در این تحقیق به‌منظور بهبود ویژگی‌های چسب نشاسته ذرت، از نرمه­های خمیرکاغذ سولفیت نیمه‌شیمیایی خنثی (NSSC) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر پیش تیمار قلیایی بر بازده و ویژگی های خمیر کاغذ نیمه شیمیاییNSSC کاه گندم

سوده ژند؛ مسیح مسعودی فر؛ احمدرضا سرائیان؛ علی قاسمیان

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 366-380

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2952

چکیده
  در این تحقیق اثر پیش‌تیمار قلیایی با یک درصد هیدروکسیدسدیم بر ویژگی‌های فیزیکی، نوری و مقاومتی خمیر کاغذ NSSC از کاه‌گندم بررسی شد. از نمونة کاه‌گندم (رقم زاگرس) مزارع استان گلستان استفاده گردید. کاه خرد شده در دمای 70 درجه سانتی‌گراد به مدت 30 دقیقه تحت تأثیر پیش‌تیمار با یک درصد هیدروکسیدسدیم بر مبنای وزن خشک قرار گرفت. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
امکان استفاده از پسماند لیگنوسلولزی حاصل از هرس درختان انار در لایه میانی تخته خردهچوب ساخته شده از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس

ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 381-391

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2953

چکیده
  این بررسی با هدف کاربرد پسماندهای لیگنوسلولزی حاصل از هرس درختان انار در لایه میانی تخته خرده‌چوب انجام شد. بنابراین با مقادیر متفاوت 100، 65 و 35 درصد سرشاخه انار در لایه میانی کیک حاوی خرده‌چوب اکالیپتوس و استفاده از 3 مقدار مصرف چسب 8، 10 و 12 درصد در لایه میانی و مصرف 12 درصد به‌طور ثابت در لایه سطحی، اقدام به ساخت تخته خرده‌چوب ...  بیشتر