نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی ویژگی­های دی­الکتریک خمیرکاغذهای رنگبری نشده سودای باگاس و کرافت الیاف بلند و مخلوطی از این دو خمیرکاغذ انجام شد. برای این منظور بعد از تنظیم درجه‌روانی خمیرکاغذها در دو سطحml 25±400 و ml 25±200، کاغذهای دست­ساز با وزن پایه 60 g/m2 ساخته و تا رسیدن به رطوبت حدود صفر خشک شدند. فرایند آغشته­سازی با روغن معدنی تحت خلأ و در دمای معین انجام شد. سپس خواص دی‌الکتریک کاغذهای آغشته به روغن شامل ظرفیت، مقاومت عایق، ثابت دی­الکتریک و تانژانت تلفات اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد که پالایش اثر افزایشی بر خواص دی­الکتریک به خصوص ظرفیت­ دارد. از طرفی آغشته­سازی با روغن معدنی هم سبب افزایش خواص دی­الکتریک کاغذها گردید. طبق نتایج اولیه به‌دست آمده خمیرکاغذهای باگاس و همین ‌طور مخلوط آن با خمیرکاغذ کرافت (کرافت 20% و سودای باگاس 80%) را مشروط بر گذراندن موفقیت­آمیز آزمون­های پیری می­توان به‌عنوان جایگزین مناسبی برای خمیرکاغذ کرافت جهت ساخت کاغذ دی‌الکتریک به‌کار برد.

کلیدواژه‌ها