نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش¬آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا

2 ، استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا

3 - استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین و مقایسه‌ ویژگی‌های مورفولوژیکی الیاف و ترکیبات شیمیایی ساقه‌های ذرت رقم‌های روغنی و 704 کشت شده در منطقه‌ آستارا انجام شد. پس از جمع‌آوری تعدادی ساقه از هر دو رقم، از میان آنها تعدادی ساقه برای تعیین ترکیبات شیمیایی و تعدادی دیگر نیز به منظور تعیین ویژگی‌های مورفولوژیکی الیاف انتخاب شدند. میانگین کل طول الیاف، قطر الیاف، قطر حفره ی سلولی و ضخامت‌دیواره‌ سلولی برای رقم روغنی به‌ترتیب 859/0 میلی‌متر، 63/23، 62/16 و 51/3 میکرون و برای رقم 704 به‌ترتیب 727/0 میلی‌متر، 77/18، 39/11 و 70/3 میکرون اندازه‌گیری شد. میانگین کل درصد سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در استن، محلول در الکل، محلول در آب گرم و خاکستر برای رقم روغنی به‌ترتیب 99/36، 50/20، 85/13، 02/2، 53/7 و 71/6 درصد و برای رقم 704 به‌ترتیب 33/34، 50/17، 35/12، 35/1، 3/6 و 55/5 درصد اندازه‌گیری گردید. در مقایسه‌ ابعاد و ضرایب بیومتریک الیاف گره‌ها و میان گره‌ها با یکدیگر در داخل هر رقم، بین طول، قطر، قطر حفره ی سلولی و ضرایب بیومتریک آنها در هر رقم تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. همچنین در مقایسه ابعاد و ضرایب بیومتریک الیاف، بین گره‌های دو رقم و بین میان گره‌های دو رقم نیز از لحاظ همه‌ی فاکتورها تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. در مقایسه‌ ترکیبات شیمیایی در دو حالت ساقه با پوست و ساقه بدون پوست در داخل هر رقم، بین درصد سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در آب گرم و خاکستر تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. هرچند که در مورد رقم 704 بین درصد لیگنین دو حالت با پوست و بدون پوست تفاوت معنی‌دار نبود. اما در مقایسه‌ ترکیبات شیمیایی بین دو رقم در حالت با پوست تفاوت در درصد سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در استن، محلول در آب گرم و خاکستر معنی‌دار بود، درحالی‌که در حالت بدون پوست این تفاوت تنها در درصد مواد استخراجی محلول در استن، محلول در آب گرم و خاکستر معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها