دوره و شماره: دوره 28، شماره 3 - شماره پیاپی 44، پاییز 1392، صفحه 393-596 
5. بررسی سیستم دوتایی عامل مقاومت تر بر ویژگی¬های کاغذهای بهداشتی از الیاف بکر

صفحه 451-462

10.22092/ijwpr.2013.3413

فرحناز بهزادی؛ سید جوا سپیده دم؛ احمد جهان لتیباری؛ علیرضا خاکی فیروز


10. استفاده از لجن کارخانه بازیافت کاغذ بر خواص مکانیکی چندسازه بر پایه پلیمرهای بازیافتی

صفحه 509-521

10.22092/ijwpr.2013.3455

الهام مرزبان مریدانی؛ محمد طلایی پور؛ امیر هومن حمصی؛ اسماعیل قاسمی؛ مهدی کلاگر


15. بررسی ویژگی‌های چوب سیمان تهیه شده از پسماندهای کشاورزی

صفحه 583-896

10.22092/ijwpr.2013.3464

فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی؛ رضا حاجی حسنی؛ آرش رشنو