ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه چوب-پلاستیک ساخته شده از ضایعات ساقه کلزا و پلی¬پروپیلن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

2 استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

چکیده

در این پژوهش خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب – پلاستیک ساخته شده با پودر پلی پروپیلن و ساقه کلزا و چوب با مورد بررسی قرار گرفت. پودر ساقه کلزای مورد استفاده به دو صورت با مغز و مغز زدایی شده و مقدار آن در چهار سطح 25، 50، 75 و 100 درصد نسبت به جرم خشک چوب، عوامل متغیر این تحقیق در نظر گرفته شدند. نمونه­ی شاهد نیز از آرد چوب و پلی­پروپیلن تهیه شد. خواص فیزیکی و مکانیکی تخته­ها شامل مقاومت به پیچ عمود بر سطح، مقاومت‌خمشی، مدول‌الاستیسیته، جذب آب و واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه­وری در آب مطابق با استاندارد EN اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد که افزایش نسبت اختلاط پودر ساقه کلزا به پودر چوب تا سطح 25 درصد سبب افزایش مقاومت به پیچ عمود بر سطح شد. همچنین افزایش همین عامل تا سطح 50 درصد باعث افزایش مقاومت‌خمشی و مدول‌الاستیسیته نمونه­ها شد. اما میزان بیشتر درصدهای بیان شده سبب کاهش مقاومت­های مکانیکی گردید. افزایش نسبت اختلاط پودر کلزا به پودر چوب افزایش میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت را در پی داشت. همچنین نمونه­های بدون مغز (بافت اسفنجی ساقه کلزا) در تمامی تیمارها نسبت به چندسازه­های حاوی مغز دارای کمترین میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت و بالاترین ویژگی­های مکانیکی ذکر شده (مقاومت به پیچ عمود بر سطح، مقاومت­خمشی، مدول­الاستیسیته) بودند.

کلیدواژه‌ها