دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 45، زمستان 1392 
2. بررسی امکان ساخت تخته خرده‌چوب از ساقه‌ذرت دانه‌ای

صفحه 608-627

10.22092/ijwpr.2014.4428

غنچه رسام؛ مسعود آزادی‌فر؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فائزه فاضلی


6. تأثیر افزایش خرده‌چوب پالونیا و زمان پرس بر کیفیت سطح تخته‌خرده‌چوب

صفحه 672-684

10.22092/ijwpr.2014.4444

محمدرضا پسرکلو؛ ابوالقاسم خزائیان؛ lمحمد رضا ماستری فراهانی