دوره و شماره: دوره 28، شماره 4 - شماره پیاپی 45، بهمن 1392 
بررسی امکان ساخت تخته خرده‌چوب از ساقه‌ذرت دانه‌ای

صفحه 608-627

10.22092/ijwpr.2014.4428

غنچه رسام؛ مسعود آزادی‌فر؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فائزه فاضلی