نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

در این تحقیق، برخی خصوصیات آناتومی، شیمیایی و فیزیکی چوب درخت مسواک (.Salvadora persica L) از منطقه زابل استان سیستان و بلوچستان اندازه گیری شد. مطالعات آناتومی نشان داد که این گونه دارای آوندهای کوتاه با قطر متوسط, دریچه آوندی ساده و منافذ بین آوندی متناوب است. پره های چوبی آن از نوع همگن و سلول های خوابیده است. پارانشیم های طولی در مقطع مماسی به شکل مطبق و در مقطع عرضی با آرایش آوندگرای پیوسته مشاهده شد. در چوب این گونه، بافت آبکشی نابجا وجود داشت. میانگین طول، قطرکلی، قطر حفره و ضخامت دیوار الیاف به ترتیب برابر با 5/1898، 42/ 19، 2/8 و 6/5 میکرون اندازه گیری شد. بررسی خصوصیات شیمیایی نیز نشان داد که چوب مسواک دارای میانگین سلولز 5/33 ، لیگنین 5/21 ، مواد استخراجی محلول در استن 83/6 و نیز خاکستر 5/7 درصد باشد. نتایج همچنین نشان داد جرم ویژه این چوب برابر با 49/0 است و میزان حداکثر همکشیدگی مماسی، شعاعی و طولی آن به ترتیب برابر با 4/7، 7/7 و 98/0 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات