بررسی اثر استفاده از نانو ذرات مس بر مقاومت‌های مکانیکی و پروفیل دانسیته تخته فیبر دانسیته متوسط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد صنایع چوب ، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

ب
در این تحقیق اثر نانو ذر‌ات مس بر ویژگی‌های مکانیکی و پروفیل دانسیته تخته فیبر دانسیته متوسط مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تخته‌های آزمونی با ساختار همسان، دانسیته 58/0 گرم بر سانتیمتر مکعب و ضخامت اسمی 17 میلی‌متر ساخته شدند. مقدار نانو سیال مس در سه سطح 5، 10 و 15% (نسبت به وزن خشک چسب) و مقدار چسب اوره فرم‌آلدهید در دو سطح 8 و 10% (نسبت به وزن خشک الیاف) به‌عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شدند. ضمن اینکه تخته‌های شاهد نیز با مقدار 10% چسب و بدون نانو ذرات و با دانسیته، ضخامت و در شرایط مشابه با سایر تخته‌ها ساخته شدند. خواص مکانیکی شامل چسبندگی داخلی، مقاومت خمشی، مدول‌الاستیسیته و نیز پروفیل دانسیته تخته‌ها اندازه‌گیری گردید. نتایج به‌دست آمده نشان داد که اثر مقدار نانو مس بر مقاومت چسبندگی داخلی، مقاومت خمشی و مدول‌الاستیسیته تخته‌ها معنی‌دار نشد. افزایش مقدار چسب اوره فرم‌آلدهید از 8 به 10 درصد باعث افزایش 7/43 درصدی مدول‌الاستیسیته و 9/18 درصدی مقاومت خمشی و 23 درصدی چسبندگی داخلی شد. بعلاوه اینکه استفاده از ذرات نانو مس به میزان 5 درصد باعث شده است تا چسبندگی داخلی تخته‌های حاوی 8 در صد چسب به‌طور نسبی بیشتر از مقدار این ویژگی در تخته‌های شاهد (حاوی 10 درصد چسب) گردد. ضمن اینکه پروفیل دانسیته آنها نیز از یکنواختی بیشتری برخوردار بود و تفاوت مقدار حداکثر و حداقل دانسیته در این تخته‌ها نیز با افزایش دانسیته در لایه میانی آ‌نها به کمترین مقدار خود رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

-Ee Ding Wong, Min Zhang, Qian Wang, Guangping Han, Shuichi Kawai. 2000. Formation of the density profile and its effects on the properties of fiberboard. J Wood Sci (2000) 46:202-209.

-Farajollah pour, M. and Dosthosseini, K., 2010. Effects of copper and silver nanoparticles on thermal conductivity and mechanical and physical properties of particleboard pressing cycle, the master's thesis. Tehran University.

-Geng, X. , Deng, J. , Zhang, S.Y., 2006. Effects of hot-pressing parameters and wax content on the properties of fiberboard made from paper mill sludge. Volume 38, Issue 4, October 2006, Pages 736-741.

-Habibi, M., Hosseinkhani, H. And Mahdavi, S. 2007. Investigate the effect of press time and resin content on the properties of medium density fiberboard (MDF) made from rice straw, Iranian Journal of Wood and Paper Science, 22 (1): 61-51, p.

-Kargarfard, A., Dosthosseini, K., Jahan-Ltybary, A. and Hossein-Zadeh, A., 2003. Effect of temperature and pressing time on heat transfer in particleboard manufacturing process. Research and development (16), pp. 56-62.

-Nourbakhsh, A. And Kargarfard, A., 2005. Effect of press time and amount of glue particleboard made from a mixture of lignocellulosic resources in southern Iran, Iranian Journal Wood and Paper Science, 20 (1): 64 - 47 p.

-Siqun Wang, Paul M. Winistorfer, Timothy M. Young, 2004, Fundamentals of vertical density profile formation in wood composites.partIII. MDF density formation during hot- pressing. Tennessee Forest Products Center, Wood and Fiber Science, 36(1), pages: 17–25.

-Torrey, K.S., Yrjana, W.A., King, J.A. 2003. Effect of thermally conductive fillers on the internal bond strength of strandboard. Volume 53, Issue 11-12, November 2003, Pages 74-80

-Wang, S. & Winistorfer, P. M. 2000. “Fundamentals of vertical density profile formation in wood composites.Part II. Methodology of vertical density formation under dynamic conditions.” Wood and Fiber Science, 32, 220-238.

-Yosephi, H., Enayati, A.A., Faezipour, M.M. and Sadatnejad, S., 2008. Effect of steaming time and resin content on the properties of medium density fiberboard (MDF) made from stems colza, Iranian Journal of wood and Paper Science, 23 (1): 156-149,