نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار تکنولوژی خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، گروه صنایع خمیروکاغذ

2 کارشناس ارشد صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

چکیده
در این تحقیق تأثیر پیش تیمار آب جوش بر بازده و ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی خمیر‌کاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی‌ ((NSSC کاه گندم‌ (رقم زاگرس) استان گلستان بررسی شد. نمونه‌های کاه خردشده با آب جوش به نسبت 10 به 1 در دمای 100 درجه سانتی‌‌گراد به مدت 30 دقیقه پیش تیمار شدند، پخت‌ها در دمای 160 درجه سانتی‌گراد با نسبت ثابت سولفیت سدیم به هیدروکسید سدیم 5 به 1 انجام شد. به‌منظور بررسی تأثیر هیدروکسید سدیم بر مقاومت‌های کاغذ، در بعضی پخت‌ها فقط از 10% سولفیت سدیم استفاده شد. پس از پخت، خمیرکاغذها توسط پالایشگر آزمایشگاهیPFI mill  (در محدوده درجه‌ی روانی 25 ± 380 میلی‌لیتر (CSF)) پالایش شدند و بازده کل و عدد کاپای آنها تعیین گردید. کاغذ دست‌ساز 60 گرمی براساس استاندارد TAPPI ساخته شد. نتایج نشان داد که پیش‌تیمار اثر معنی‌داری در افزایش مقاومت‌های مکانیکی کاغذها به‌جز شاخص مقاومت به ترکیدن داشت. نتایج نشان داد با افزایش مواد شیمیایی پخت، به‌ویژه هیدروکسید سدیم درجه‌روانی، بازده و ضخامت کاغذ کاهش و مقدار دانسیته آن افزایش ‌یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
-Ahmadi, M., Faezipour, M., Jahan Latibari, A., and Hedjazi, A., 2010. Investigation on Neutral Sulfite Semi-Chemical Pulping of Reapseed (Canola)Residues.Iranian Journal of Wood and Paper Science Research Vol. 25 No. (1).Pp: 113-127.
- Ali, S.H., Mughis, A.and Shabbir, A.U. 1991. Neutral Sulfite Pulping of Wheat straw in Non-Wood Plant Fiber Pulping, TAPPI Press, No. 20.
- Aravamuthan, R.G., and Yayin, I., 1992. Optimization of caustic-carbonate pulping of wheat straw for corrugating medium. TAPPI.
-Atchison, J., and Gavern, M. 1987. Data on Non-wood Plant Fibers in Pulp and Paper Manufacture, TAPPI Press. Vol. 3, Pp: 61
- Browning, B .L. 1967. Methods of Wood Chemistry. Vol. 1. Interscience Publishments. Pp:130.
- Hemmasi. A.H., Samariha. A., 2005. Study of substitution possibility of bagasse semi chemical pulp instead of division of wood pulp for production of floating paper in Mazandaran wood and paper Complex. Jornal of Agricultural Sciences, Islamic Azad University Vol. 11 No. (4), Pp: 177-186.
- Hurter, P., 2002. Eng: Physical Properties Of  Corrugating Medium Content Papers Produce With Non-wood Pulp, Hurter Consult Incorporated, p.139.
- Jahan Latibari, A.,2012. Investigation on production of bleachable chemi-mechanical pulp from wheat straw. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research Vol. 26 No. (4), Pp: 634-646.
- Jahan Latibari, A., Hoseini, E., Resalati H., and Fakhrian. A. 2007. A Determination of the Optimum NSSC Pulping Condition of Wheat Straw for Corrugated Medium Production. Journal of the Iranian Natural Res., Vol. 59, No. 4, Pp:903-919.
-Kaldor, A. F., and Kenaf, 1992. An alternate fiber for the pulp and paper industries in developing and developed countries, TAPPI, 75(10), 141.
- Kamrani, S., Sarayan, A.R., and Akbarpour, I.2010. Studying from the Properties of Chemi-Mechanical Pulping and Alkaline Peroxide Mechanical Pulping of Wheat Straw Golestan provinc. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research Vol. 25 No. (1).Pp: 32-47.
- Kashani, P., 1997. Survey of Paper Resistances of Wheat srtaw and Rice  made ​​from cold soda method. MSc, Thesis. Department of Wood and Paper Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, Gorgan, 100 Pages.
- Misra, D.K. 1980. Pulping and Bleaching of Non-Wood Fibers, Pulp and Paper Chemistry and Chemical Technology, Vol. 1, 3rd edition. New York, 504.
- Moradian, M. 2002. Investigation of Producing of CMP Pulp from Wheat Straw. MS Thesis, School of Natural Resources and Marine Sciences. Tarbiat Modarres University. 69 Pages.
-Patel, R.J., Angadujavar, C.S., Rao, Y.S. 1985. Non-Wood Fiber Plants for Papermaking, Non-Wood Plant Fiber Pulping, Prog, Rept, No.15, TAPPI Press, Atlantha, 77.
- Raja, A. and Irmak, Y., 1993. Optimizing Alkalin pulping of wheat straw to produce corrugating medium. TAPPI  Journal. Vol. 76, No. 1, Pp: 145-151.
- Roger M. Rowell., Raymond A. Young., and Judith K. Rowell., Translated by: Faezipour, M. Kabourani, A and Parsapajouh, D. Paper and Composites from Agro-Based Resources. ISBN: 964- 03- 4628- 4. Pp: 318-248.
- Sarayian, A.R., 2003. Study on Possibility of Making White High Yield Pulp With APMP Method From Khorasan Wheat Straw. PhD. Thesis, Tehran University, 244 Pages.
- Sarkhosh Rahmani, F., and Talaeipoor, M., 2008.  Study on the Soda- AQ Wheat Straw Pulping for Making Flouting. Iranian Journal of Pazhoohesh & Sazandegi Vol. 21, Pp: 164-170.
- Smook, G.A., 1934. Hand Book for Pulp & Paper Technologists, Translated by: Mirshokraei, S.A. ISBN: 964- 7006- 88- 8. 500 Pages.