ارزیابی اثرات پالایش بر ویژگی‌های کاغذ شفاف ساخته شده از الیاف باگاس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه تهران

2 استادیار صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه تهران

3 استادیار صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

این تحقیق با هدف ساخت نمونه­های آزمایشگاهی کاغذ شفاف با روش پالایش شدید انجام شد. برای این منظور، خمیرکاغذ سودای رنگ‌بری شده باگاس به‌منظور حذف کامل گروه­های رنگ‌ساز باقیمانده تحت تیمار رنگ‌بری تکمیلی با توالی DED قرار گرفت. سپس این خمیرکاغذ برای دستیابی به درجه روانی 55، 130، 200 و260 میلی­لیتر (CSF)(استاندارد کانادایی) توسط PFI پالایش و از آنها کاغذهای دست­ساز ساخته شد. نتایج تأثیر قابل ملاحظه پالایش را بر ویژگی­های نوری به­ویژه شفافیت نشان داد. به‌طوری‌که بیشترین شفافیت در نمونه­های ساخته شده از خمیرکاغذهایی با کمترین درجه روانی مشاهده شد. همچنین تغییرات مشاهده شده در میزان شفافیت در اثر پالایش با اندازه­گیری تغییرات ضریب پخش، ماتی و روشنی کاغذهای دست­ساز بیشتر توجیه گردید. بعلاوه اینکه تغییرات شدید در ساختار خلل و فرج کاغذهای دست­ساز که تأثیر عمده­ای بر توسعه شفافیت کاغذ دارند با بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) و تخلخل‌سنج جیوه­ای تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

-Afra, E. 2005. Properties of paper: an introduction. Aeeizh Press. 360 pp.(In Persion)

-Casey, J. P. 1980. Pulp and Paper: Chemistry and Chemical Technology. Volume 3, (3rd edition), John Wiley and Sons. New York, 236pp.

-Gary Chinga. 2002. Structural studies of LWC paper coating layers using SEM and image analysis techniques. Doctoral thesis, Norwegian University of Science and Technology, Department of Chemical Engineering. 108 pp.

-Ingmanson, W.L. and Thode, E.F. 1959. Factors contributing to the strength of a sheet of paper. II. Relative bonded area, TAPPI, 42(1):83-93.

-Mirshokraie,S.A. 2003. Handbook for pulp and paper technologists. Aeeizh Press. (In Persian)

- Nogi, M., Iwamoto, Sh., Nakagaito, A.N., and Yan, H. 2009. Optically transparent nanofiber paper. Advanced Materials, 20:1-4.

-Popson, S. J., Mathouse, D. D., Robert son, P. C. 1997. Measurment and control of the optical properties of paper. Second Edition,Technidyne corporation.

-Vaurio, P.1960. Transparentizing of paper. TAPPI, 43(1):18-24.

-Van der Reyden, Dianne, Christa Hofmann, and Mary Baker. 1993. Effects of aging and solvent treatments on some properties of contemporary tracing papers. Journal of the American Institute for Conservation 32 (2):177-206.

-Yamauchi, T. and Uenaka, T. 2005. Transparentizing paper by latex impregnation. Appita Journal, 58(6):455-458