نویسنده = اسحاقی، سعید
تعداد مقالات: 3
1. تعیین میزان انتشار فرمالدهید از فراوردههای مرکب چوبی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 195-204

10.22092/ijwpr.2013.2775

محمد مهدی برآزنده؛ حسین حسینخانی؛ سعید اسحاقی؛ عباس فخریان


2. کلیه همکارانی که عناوین طرح را برای صندوق و محیط زیست طرح داده اند

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 579-591

10.22092/ijwpr.2011.117238

اصغر طارمیان؛ مهدی شاهوردی؛ سعید اسحاقی؛ هادی دشتی


3. تأثیر طبقات بار کوره برکیفیت خشک شدن چوب تبریزی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 326-338

10.22092/ijwpr.2011.117190

سهراب رحیمی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ سعید اسحاقی؛ اصغر طارمیان