نویسنده = حاجی آقایی، ویدا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة ساختاری لیگنین سودا و دیوکسان باگاس با استفاده از روش مشتق سازی و گسست کاهشی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 538-549

10.22092/ijwpr.2014.8455

ویدا حاجی آقایی؛ سید احمد میرشکرایی؛ طیبه پرتوی