دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 61، دی 1396 
شبیه سازی واحد تغلیظ لیکور در کارخانه چوب و کاغذ مازندران

صفحه 565-575

10.22092/ijwpr.2017.109327.1387

سهیل پورمحمودی؛ ایمان ترابی وسطی کلائی؛ الهام امیدبخش امیری