دوره و شماره: دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی 61، زمستان 1396 
10. شبیه سازی واحد تغلیظ لیکور در کارخانه چوب و کاغذ مازندران

صفحه 565-575

10.22092/ijwpr.2017.109327.1387

سهیل پورمحمودی؛ ایمان ترابی وسطی کلائی؛ الهام امیدبخش امیری