دوره و شماره: دوره 2، 2- شماره 166، 1376 
2. تعیین ظرفیت بافرکنندگی و اسیدیته چوبهای صنعتی ایران

صفحه 116-151

10.22092/ijwpr.1997.117452

احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ حبیب الله عرب تبار


3. بررسی ویژگیهای چوب سه گونه گز درختی (T. meyer, T. aphylla, T stricta)

صفحه 152-188

10.22092/ijwpr.1997.117456

عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین فامیلیان؛ سعید مهدوی؛ سید جواد سپیده دم