دوره و شماره: دوره 3، 5- شماره 182، تابستان 1377 
1. بررسی وِزگیهای کاربردی خمیر کاغذ کرافت از چوب کاج الداریکا

صفحه 1-64

10.22092/ijwpr.1998.117476

فرداد گلبابائی؛ احمد جهان لتیباری؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ سید جواد سپیده دم؛ امیر نوربخش