دوره و شماره: دوره 5، 9- شماره 225، بهار 1379، صفحه 1-150 
1. بررسی مقایسه ای ویژگیهای کاغذدهی چوب گونه های ممرز و انجیلی

صفحه 1-33

10.22092/ijwpr.2000.117492

عبدالرحمن حسین زاده؛ عباس فخریان روغنی؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی


2. امکان بالقوه استفاده از چوب اکالیپتوس کاملدولنسیس در صنایع تخته خرده چوب

صفحه 35-109

10.22092/ijwpr.2000.117493

رضا حاجی حسنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی


3. بررسی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی گونه ممرز از رویشگاه ویسر مازندران

صفحه 109-149

10.22092/ijwpr.2000.117494

عبدالرحمن حسین زاده؛ نوشین طغرایی؛ فرداد گلبابائی