دوره و شماره: دوره 6، 14-شماره 272، پاییز 1380 
1. تغییرات ویژگیهای مهندسی چوب گونه راش در جنگلهای اسالم (گیلان)

صفحه 1-26

10.22092/ijwpr.2018.117504

عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ امیر نوربخش؛ حسین حسینخانی


2. ویژگیهای اکوستیکی چوب در فرکانسهای 2000، 4000 و 8000 هرتز

صفحه 27-47

10.22092/ijwpr.2018.117505

امیر نوربخش؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ ابوالفضل کارگرفرد


3. ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از چوب تولیدی صنوبر در دوره بهره برداری کوتاه مدت (چهارساله) در کرج

صفحه 49-72

10.22092/ijwpr.2018.117506

عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ همایون سلیمانی آشتیانی


4. مقایسه بیومتری الیاف و میزان ترکیبهای شیمیایی نی Phragmites australis از نظر کاغذسازی

صفحه 73-109

10.22092/ijwpr.2018.117507

سعید مهدوی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ عباس فخریان روغنی؛ مسعود رضا حبیبی