دوره و شماره: دوره 6، 15-شماره 278، آذر 1380 
خواص چوب ارس Juniperus exelsa در محدوده ایرانی - تورانی

صفحه 20-31

10.22092/ijwpr.2018.117509

نوشین طغرایی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ خشایار کی موسی


تغییرات ویژگیهای مهندسی چوب گونه ممرز (Carpinus betulus l) در سه منطقه ارتفاعی جنگلهای اسالم (گیلان)

صفحه 33-60

10.22092/ijwpr.2001.117510

فرداد گلبابائی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ حسین حسینخانی؛ عباس فخریان روغنی