دوره و شماره: دوره 7، 16- شماره 293، تابستان 1381 
1. خصوصیات لیگنین زدایی و کاغذسازی چوب صنوبر دلتوئیدس کلن 51/77 در سه دوره بهره برداری

صفحه 1-28

10.22092/ijwpr.2002.117513

عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی


2. تاثیر ویژگیهای الیاف باگاس بر کیفیت تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)

صفحه 29-55

10.22092/ijwpr.2002.117514

مسعود رضا حبیبی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی؛ جواد سپیده دم؛ سعید مهدوی


4. بررسی روند تغییرات ابعاد الیاف گونه کاج الداریکا

صفحه 73-93

10.22092/ijwpr.2002.117518

مسعود رضا حبیبی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین فامیلیان؛ حسین حسینخانی