دوره و شماره: دوره 1، 1 شماره 148 - شماره پیاپی 1، 1375، صفحه 1-110 
2. بررسی ویژگیهای تخته خرده چوب ساخته شده از ضایعات نخل خرما

صفحه 50-110

10.22092/ijwpr.1996.117436

احمد جهان لتیباری؛ عبدارحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ فرداد گلبابائی