دوره و شماره: دوره 3، 7- شماره 199، زمستان 1377 
1. بررسی امکان ساخت تخته خرده چوب از منابع لیگنوسلولزی جنوب ایران (پتانسیل استفاده از چوب گز در صنایع تخته خرده چوب)

صفحه 1-45

10.22092/ijwpr.1998.117482

امیر نوربخش؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ حسین حسینخانی؛ کامیار صالحی