دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
مطالعه گاهشناسی درختی ارس (Juniperus polycarpos C. Koch) در رشته‌کوه البرز (مطالعه موردی: شاه‌کوه شاهرود)

اصغر فلاح؛ شمس‌الدین بالاپور؛ محسن یکه خانی؛ حمید جلیلوند

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 94-105

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.4935

چکیده
  هدف مطالعه حاضر، تهیه گاهشناسی درختی گونه ارس و بررسی روابط رویش و اقلیم بود. گونه ارس به‌صورت طبیعی در رویشگاه‌های نیمه‌خشک با اقلیم سرد در ارتفاعات کوهستان­های ایران گسترش دارد. از منطقه شاه‌کوه شاهرود در ارتفاع از سطح دریا 2000 متر با طول جغرافیایی ً58 َ42 ْ54 و عرض جغرافیایی ً01 َ61 ْ36 از 20 پایه درخت ارس نمونه­های رویشی بدست آمد. ...  بیشتر

مطالعه اثر متغیرهای اقلیمی(دما و بارندگی) بر روی رویش سالیانه گونه آزاد (Zelkova carpinifolia)

شمس الدین بالاپور؛ محمود کاظمی

دوره 27، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 69-80

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2012.117091

چکیده
  گونه­هایی گیاهی و ازجمله درختان در طول حیات زیستی­شان به تغییرات محیطی واکنش نشان می­دهند. یکی از روش‌های مطالعه واکنش درختان به متغیرهای محیطی ازجمله عوامل آب و هوایی گاهشناسی­درختی است. در این مطالعه با استخراج 20 نمونه رویشی از 10 درخت سرپا از یک توده درختان آزاد در منطقه ساری ـ بادله، تأثیر عوامل آب و هوایی (بارندگی و دما) ...  بیشتر