دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
خمیر کاغذ و کاغذ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪای ﻛﺎرآﻳﻲ ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ زداﻳﻲ و ﺑﺎزده ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺎﻏﺬ ﻛﺮاﻓﺖ و ﺳﻮدای چوب سیاه بید (Salix nigra)

لیلا کرمی متقی؛ حسین حسینخانی؛ فرداد گلبابائی

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 324-334

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.5693

چکیده
  در رابطه با شرایط پخت خمیر کاغذ کرافت درجه حرارت 170 درجه سانتیگراد، سولفیدیته 25% و زمان پخت 1 و 2 ساعت انتخاب گردید، همچنین شرایط پخت خمیر کاغذ سودا شامل درصد قلیائیت فعال و سودسوز آور 18%، 20، و 22% انتخاب شد. خمیر کاغذها با درصد اختلاط 100%، 50% و 25% سیاه بید و مخلوط پهن برگان شمال کشور تهیه شدند. نتایج نشان داد که در فرایند کرافت و سودا می‌توان ...  بیشتر

بررسی خصوصیات خمیرکاغذ و کاغذ کرافت کاج رادیاتا

عباس فخریان

دوره 28، شماره 4 ، بهمن 1392، ، صفحه 685-690

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2014.4445

چکیده
  در این بررسی خصوصیات خمیرکاغذ و کاغذسازی از چوب کاج رادیاتا تهیه شده از ایستگاه تحقیقات چمستان نور، استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. جرم ویژه نسبی خشک و بحرانی این چوب به‌ترتیب 342/0 و 308/0 گرم بر سانتی‌متر مکعب، طول، قطر، قطر حفرة سلولی و ضخامت دیوارة سلولی تراکئیدهای آن به‌‌ترتیب 46/2 میلی‌متر، 35/40، 17/33 و 59/3 میکرون و میانگین ...  بیشتر

خواص دی الکتریک خمیرکاغذهای سودا و کرافت آغشته به روغن

کژال مرادیان گیلان؛ lمحمد آزاد فلاح؛ امیر عباس شایگانی اکمل؛ علی عبدالخانی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 329-340

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2937

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی ویژگی­های دی­الکتریک خمیرکاغذهای رنگبری نشده سودای باگاس و کرافت الیاف بلند و مخلوطی از این دو خمیرکاغذ انجام شد. برای این منظور بعد از تنظیم درجه‌روانی خمیرکاغذها در دو سطحml 25±400 و ml 25±200، کاغذهای دست­ساز با وزن پایه 60 g/m2 ساخته و تا رسیدن به رطوبت حدود صفر خشک شدند. فرایند آغشته­سازی با روغن ...  بیشتر

خمیر کاغذ و کاغذ
بررسی ویژگیهای خمیر کاغذ اتانل- قلیا و با خمیر کاغذ کرافت و سودای تهیه شده از کاه گندم

سعید مهدوی؛ مسعود رضا حبیبی؛ حسین کرمانیان

دوره 21، شماره 2 ، آبان 1385، ، صفحه 105-114

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2006.117598

چکیده
  لزوم حفاظت از جنگل ها و رفع آلودگی های ناشی از بکارگیری فرآیندهای متداول تولید خمیر و کاغذ، چاش جدی را به منظور کاهش استفاده از چوب و بکارگیری فرآیندهای زیست سازگار همراه با حفظ کیفیت محصول، طلب می کند. در بسیاری از کشورها، استفاده از منابع غیر چوبی مانند پسماند گیاهان زراعی از مدت ها قبل برای تولید خمیر کاغذ به روش های متداول و غیرمتداول ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای تولید خمیر کاغذ از نی P.australis

سعید مهدوی؛ مسعود رضا حبیبی؛ کامیار صالحی؛ حسین فامیلیان؛ حسین کرمانیان

دوره 21، شماره 1 ، خرداد 1385، ، صفحه 43-51

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2006.117592

چکیده
  P.australis فراوانترین نی در ایران می باشد که از جایگاه مناسبی برای تولید خمیر کاغذ در میان گیاهان غیر چوبی برخوردار است. نیزار هورالعظیم به عنوان بزرگترین رویشگاه طبیعی نی در جنوب ایران، دارای توان برداشت مناسبی است. پس از نمونه برداری از این منطقه و تبدیل نی ها به خرده نی، با استفاده از سه فرایند سودا، کرافت و NSSCخمیر کاغذ تهیه ...  بیشتر