دوره 39 (1403)
دوره 38 (1402)
دوره 37 (1401)
دوره 36 (1400)
دوره 35 (1399)
دوره 34 (1398)
دوره 33 (1397)
دوره 32 (1396)
دوره 31 (1395)
دوره 30 (1394)
دوره 29 (1393)
دوره 28 (1392)
دوره 27 (1391)
دوره 26 (1390)
دوره 25 (1389)
دوره 24 (1388)
دوره 23 (1387)
دوره 22 (1386)
دوره 21 (1385)
دوره 20 (1384)
دوره 19 (1383)
دوره 18 (1382)
دوره 17 (1381)
دوره 16 (1381)
دوره 15 (1380)
دوره 14 (1380)
دوره 13 (1379)
دوره 12 (1379)
دوره 11 (1379)
دوره 10 (1379)
دوره 9 (1378)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1377)
دوره 3 (1376)
دوره 2 (1376)
دوره 1 (1375)
فراورده های مرکب چوب
بررسی اثر نانولوله‌کربنی عامل‌دار بر خواص فیزیکی و مکانیکی نانوچندسازه چوب-پلاستیک

محمد فارسی؛ اصغر تابعی؛ فاطمه معاشی ثانی؛ مسعود عبادی

دوره 38، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22092/ijwpr.2022.359256.1721

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نانوچندسازه چوب-پلاستیک حاصل از نانولوله کربنی خام و عامل‌دار می باشد. بدین منظور، آردچوب به مقدار ثابت 50 درصد، نانولوله‌های کربنی خام در 3 سطح 0، 1 و 2 درصد و جفت‌کننده مالئیکی در دو سطح 0 و 3 درصد در زمینه پلی‌اتیلن‌سنگین مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از نانولوله کربنی عامل‌دار جهت تقویت ...  بیشتر