ارزیابی ویژگی های خمیرکاغذ تولید شده از کلش برنج بوسیله فرآیندهای ترکیبی مونواتانول آمین و هیدروکسید پتاسیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استادیار، رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری، رشته رشته علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق پخت مونو اتانول ‌آمین با غلظت 15%، به همراه افزودنی هیدروکسید پتاسیم در 4 نسبت و پخت هیدروکسید پتاسیم با قلیائیت 14%، به همراه افزودنی مونو اتانول‌ آمین در 4 غلظت، جهت ساخت خمیر کاغذ از کلش برنج استفاده شده است. ترکیب سولفیت پتاسیم/ هیدروکسید پتاسیم وسولفیت سدیم/ هیدروکسید سدیم در نسبت های 50/50 و تیمار هیدروکسید سدیم در قلیاییت 14%، به عنوان تیمارهای شاهد انتخاب گردیدند. براساس نتایج بدست آمده، خمیر کاغذ تولید شده با مونو اتانول ‌آمین (15%)، دارای بیشترین بازده کل و بیشترین عدد کاپا میباشد. با استفاده از هیدروکسید پتاسیم به عنوان عامل افزودنی در پخت های مونو اتانول آمین، مقدار وازده، بازده کل و عدد کاپا کاهش می‌یابد بطوریکه، کمترین بازده و کمترین عدد کاپا مربوط به تیمار مونو اتانول ‌آمین(15%) در ترکیب با هیدروکسید پتاسیم (40%) میباشد. در تیمار هیدروکسید پتاسیم (14%)، مشاهده شد که با افزایش غلظت مونو اتانول ‌آمین به عنوان عامل افزودنی، میزان بازده کل افزایش و میزان وازده و عدد کاپا کاهش مییابد. بیشترین شاخص کشش و بیشترین شاخص پارگی مربوط به تیمار مونو اتانول ‌آمین (15%) در ترکیب با هیدروکسید پتاسیم (20%) و بیشترین شاخص ترکیدن مربوط به سولفیت سدیم/ هیدروکسید سدیم میباشد. بیشترین میزان درجه روشنی مربوط به سولفیت پتاسیم/ هیدروکسید پتاسیم و بیشترین میزان ماتی مربوط به هیدروکسید پتاسیم 14%، می‌باشد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که فرآیند مونو اتانول ‌آمین در ترکیب با هیدروکسید پتاسیم می‌تواند به صورت موفقیت آمیزی بر روی کلش برنج اجرا شود و ویژگی های خمیر کاعذ های تولیدی به ویژه از نظر مقاومت های مکانیکی، در حالت ترکیبی، برتر از فرآیند سودا و فرایند هیدروکسید پتاسیم به تنهائی می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Ahmadi, M., 2008. The study of producing Neutral Sulfite Semi-Chemical pulp from Canola residues. College of Natural Resources, University of Tehran.

-Gominho, J., Ferna´ndez, J. and Pereira, H., 2001. Cynara cardunclus L. a new fibre crop for pulp and paper production. Ind. Crops. Prod. 13 (1), 1–10.

-Hedjazi, S., Kordsachia, O., Patt, R. and Kreipl, A., 2009. MEA/water/AQ-pulping of wheat straw. Holzforschung, Vol. 63, Issue (5), pp. 505–512.

-Hedjazi, S., Heidari, A., Adli, A., Jahan Latibari, A., Hmazeh, Y., kordsachia, O., Ahmadi, M., 2011. Ethanolamine Pulping- As A Novel Opportunity to Overcome Rice Straw Pulping Challenges. Proceedings of the 16th , ISWFPC.

-Heidari, A., 2010. Investigation on MEA pulping of Rice straw and ECF bleaching of the pulps. College of Natural Resources, University of Tehran.

-Kubes, G.J., Fleming B.I., MacLeod J.M. & Bolker H.I., 1978. Sulphide-free alkaline delignification, IV, extension of soda-ethylenediamine pulping to various species. 1978 Tappi Pulping Conference, New Orleans, LA, p 27-31.

-Mehnipour, N., 2011. Investigation on the effect of different digester additives on pulping properties using alkaline sulfite process and TCF bleaching of selected pulps. College of Natural Resources, University of Tehran.

-Mohammadi Shirkolaee, j., 2012. Investigation of MEA/KOH pulping of barely straw and ECF bleaching of the pulp. College of Natural Resources, University of Tehran.