ارزیابی خواص خمشی مواد مرکب ساخته شده از مواد لیگنوسلولزی و ضایعات پلی‌اتیلن سنگین به روش خشک مخلوط/پرس‌گرم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته علوم و تحقیقات تهران، عضو هیئت علمی‌ گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ, واحد نوشهر چالوس

2 استاد, گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ, دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استادیار, دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد علوم و تحقیقات تهران گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ

4 دانشیار, گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ, دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس.

5 استادیار, دانشگاه آزاد اسلامی‌, واحد علوم و تحقیقات تهران, گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

چکیده

خواص خمشی مواد مرکب ساخته شده از ضایعات مواد لیگنوسلولزی و پلی‌اتیلن ضایعاتی به روش خشک مخلوط/ پرس گرم در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، چهار نوع پرکننده لیگنوسلولزی (خاک اره چوب، خاک سندیگ MDF، خاک اره تخته خرده چوب، پوسته برنج) و پودر پلی‌اتیلن سنگین به صورت خام و ضایعاتی و مخلوط، با نسبت60% وزن پرکننده در مخلوط‌کن دوربالا با هم مخلوط شده و با استفاده از پرس گرم به صورت تخته‌های1×35×35 سانتیمتر با دانسیته یک gr/cm3 ساخته شدند. بعد از مشروط شدن نمونه‌ها در شرایط آزمایشگاهی، تحت آزمایش خمش استاتیکی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدول‌الاستیسیته و مدول‌گسیختگی مواد مرکب ساخته شده از پرکننده‌های خاک سنباده  MDFو خاک اره تخته خرده چوب بیش از سایر پرکننده‌های لیگنوسلولزی بود. در کلیه ترکیب‌های با افزایش مقدار پلی‌اتیلن سنگین ضایعاتی مدول‌الاستیسیته و مدول‌گسیختگی تیمارها افزایش می‌‌یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-شفیعی فر،  س.،  نخعی،  م.،  1366 ضایعات چوب از جنگل تا صنعت، سازمان جنگلها و مراتع کشور، نشریه 27.

2-بلالایی،  ف،.  سلوکی،  م،. 1381. آشنایی با کاربردهای صنعتی پوسته شلتوک برنج و خاکستر آن، مجله کشاورزی و صنعت، نشریه 35.

3-Avila A.F., 2001. Modeling recycled polymeric matrix composites: a social environmental solution. Polym-Plast Technol  40: 407-22.

4-Avila, A. F.; Duaret, M. V., 2003. A mechanical analysis on recycled PET/HDPE composites. Polym Degrad Stab, 80:373-382.

5-Chow P., Bajwa D. S., Lu, W., YoungquisJ. A.; Stark N. M., Li  Q., Cook C. G., 1998. Injection-molded composites from Kenaf and recycled plastic, Proceedings of 1” Annual American Kenaf Society Meeting, San Antonio, TX, USA.

6-Falk, R. H., Vos, D. G., Cramer, S. M., 1999, The comparative performance of woodfiber-plastic and wood-based panels, Fifth International Conference on Woodfiber-Plastic Composites.

7-Jayaraman, K., Bhattacharyya, D., 2004. Mechanical performance of wood fiber-waste plastic composites material, Resources, Conservation and Recycling, 41: 307-319.

8-Kamdem, D. P., Jiang, H., Cui, W.; Freed, J., Matuana, L. M.  Properties of wood plastic composites made of recycled HDPE and wood flour from CCA-treated wood removed from service, Composites: Part A 2004, 35: 347–355.

9-Kazemi-Najafi, S.,Hamidinia, E., Tajvidi, M., Chaharmahali, M., 2006. Mechanical properties of composites from sawdust and Recycled Plastics. Journal of Applied polymer science. 100:3641-3645.

10-Myer, G. E., Chahyadi, C.A., 1991. Wood flour/polypropylene composites: influence of maleated polypropylene and process and composition variables on mechanical properties. Intl. J. Polymeric Matter 15:21-44

11-Optimate Ltd and MERL Ltd. Wood Plastic Composite Study -Technologies and UK Market

12-Stark N.M. and Berger M.J., 1997.Effect of particle size on properties of wood-flour reinforced  PP composites, The 4th international conference on woodfiber-plastic composites, Madison, WI; 12-14 May 1997, pp. 134-143.

13- Youngquist, J. A.; Myers, G. E.; Muehl, J. H.; Krzysik, A. M.; Clemens, C. M., 1994.Composites from recycled wood and plastics, USDA Forest Service, Forest Product Laboratory, Madison, W53705-2398.

14-Zaini, M. J., Fuad, M. Y. A., Ismail, Z., Mansour, M. S., Mustafa, J., 1995. The effect of filler content and size on the mechanical properties of polypropylene palm wood flour composites. Polymer Intl. 0959-8103/96. UK