دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 27، مهر 1386