دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 27، پاییز و زمستان 1386 
1. بررسی پتانسیل بازهای آلی در تهیه خمیرکاغذ از باگاس

صفحه 73-80

10.22092/ijwpr.2007.117427

اقدس ٌصادقی؛ علی عبدالخانی؛ یحیی همزه؛ احمد میرشکرایی؛ علینقی کریمی