استفاده از باگاس در ساخت کامپوزیت تقویت شده سیمان چوب- الیاف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های آن، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 مربی پژوهشی ، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده‌های آن، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 دکتری صنایع چوب، بخش تحقیقات علوم چوب و فرآوردههای آن

چکیده

در این پژوهش فرآورده چندسازه باگاس سیمان با استفاده از مقادیر مختلف ذرات باگاس مورد بررسی قرار گرفت. ذرات باگاس و سیمان در سطوح (5، 10 و 15 درصد) و درصد میزان کلرید کلسیم به‌عنوان ماده افزودنی تسریع‌کننده‌گیرایی سیمان در دو سطح (3 و ٥ درصد) براساس وزن خشک سیمان ساخته می‌شود. سپس مخلوط تهیه شده در یک قالب به ابعاد 8×18×15سانتی‌متر ریخته شده و آب اضافی از انتهای قالب خارج شده و در ابتدا وزنه‌ای به وزن10 کیلوگرم روی نمونه‌ها قرار گرفت. نمونه تخته‌های ساخته شده بعداز 48 ساعت از قالب خارج و به‌مدت 14 روز در اتاق اشباع شیشه‌ای با رطوبت 90% نگهداری شدند و سپس در محیط آزمایشگاه خشک شده به گیرایی نهایی رسیدند. آزمونهای مقاومت به خمش و ویژگی‌های فیزیکی بر روی نمونه‌ها انجام شد. نتایج نشان داد که ذرات باگاس بر روی مقاومت خمشی و سایر ویژگی‌های فیزیکی تاثیرگذار است، مقاومت به خمش در تخته‌های ساخته شده با 10 درصد ذرات باگاس بیشترین مقدار را داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-ASTM,1979. Standard method of the properties of wood base fiber and particle panel material USA.

- Bilba, K., Arsene , M.A., Ouensanga, A., 2003, sugar cane bagasse fiber reinforced cement composites. Part I . Influence of the botanical components of bagasse on the setting of bagasse/cement composite. Cement and Concrete composites 25: 91-96.

- Ciullo, P.A., 1997. Industrial minerals and their uses. Noyes, United States of America, 640p.

-Doosthosseini, K., 1996. Effect of material added on connection quality of Portland cement with populous particleboard, magazine of Iran Natural Resources 48 (47-58).in Persian

-Doosthoseini, K., 2001. Wood composite materials, volume1 Publications of Tehran university  (compilation). in Persian.

-EN 634-2. 2003. Cement-bonded particleboard-Specifications. Part 2: Requirements for OPC bonded particleboard for use in dry, humid and external conditions. Brussels: European Committee for Standardization

-Fernandes, Ec. and Delgado, N., 1999. Cement bonded board from waste water treatment sludge of recycle paper mill. Department of Forest Product and Paper Science in the University of New Brunswick.

-Jenifer, L., 2003. Wood fiber surface treatment level effect on selected mechanical of wood fiber-cement composites. Forest Resources Laboratory.

-Huang Ch., 1998. Study on the manufacturing technology of cement bonded particle board using CCA-treated wood.                       

-Kolofta, J.L. and Miler, M.L., 1994. Effect of deinking on the recycle potential of papermaking fibers, Pulp and Paper Canada, 95: 8. 41-49. (In Persian)

-Tabarsa, T., Hossieni, M. and Valizadeh, E., 2012. Effect of nano- wollastonite on microscopic, mechanical and physical properties of cement-wood fibers composite

-Mirshokrai, A., 1995. Technology of pulp & paper  (translation), Volume 1&2,publication of Payamenoor university. in Persian

-Mohr, BJ. and Kurtis, K.L., 2003. Fiber cement composites for housing construction .Georgia institute of technology.

-Moslemi, A., 1980. A new technique to classify the compatibility of wood with cement. Wood Science and Technology. Volume 24, Number 4, 345-354.

Nasiri, H., Varshoee, A. and Kargarfard, A., 2011. Investigation on the properties of cement-bagasse fiber composite as a structural material, Iranian journal of Wood and Paper Science Research (IJWPR) Article 7, Volume 26, Issue 2 - Serial Number 35, Spring 2011, Page 291-299

- Nazerian, M.,  Kamyab, M. and Kermaniyan, H., 2016. Application effect of mineral fibers on hydration and properties of gypsum-bonded fiberboard manufactured from kenaf and bagasse fibers. Journal of Wood & Forest Science and Technology, 23 (2): 203-228.

-Stevulova, N., Hospodarova, V. and Junak, J., 2016 Potential utilization of recycled waste paper fibres in cement CHEMINĖ TECHNOLOGIJA. 2016. Nr. 1(67)

- Qixuate, K., 2001, Effect of alkaline accelerator on cement composite properties. Faculty of Civil Engineering.

-Younguist, J.A., 1997. Properties of composite panels. WOOD HANDBOOK. Printed in 1999 by the Forest Products Society FSP catalogue no. 7269. Page 10-26