دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 35، تابستان 1390، صفحه 219-409 
6. ترکیب شیمیایی پسماندهای جامد صنایع کاغذسازی

صفحه 281-290

10.22092/ijwpr.2011.117186

یحیی همزه؛ بابک میرزایی؛ کاظم دوست حسینی؛ علیرضا عشوری؛ کامبیز راشدی؛ عالیه الفت


10. تأثیر طبقات بار کوره برکیفیت خشک شدن چوب تبریزی

صفحه 326-338

10.22092/ijwpr.2011.117190

سهراب رحیمی؛ محمد مهدی فائزی پور؛ سعید اسحاقی؛ اصغر طارمیان


13. تأثیر عوامل فراوری شیمیایی بر کیفیت الیاف خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی از ساقه کلزا

صفحه 371-386

10.22092/ijwpr.2011.117194

رضا حسین پور؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاج دینی؛ سید جواد سپیده دم؛ رامین فرنود